Les 18
ZORG VOOR POSITIEF EN NEGATIEF RITME

Reeds in het begin van deze cursus werd u iets over ritme verteld. Als u met een groep marcherende soldaten in de pas loopt, dus in een zeker ritme, dan loopt u veel gemakkelijker en sneller dan wanneer u eigen tempo bepaalt. Zo ook met het ritme in godsdienst en politiek.

Ook adverteerders kennen de kracht van het ritme; elke maand een advertentie is beter dan zes in januari en zes in juli. Ditzelfde geldt ook voor de privé sfeer: regelmatig contact is beter dan heel vaak in heel korte tijd.

Positief ritme ontstaat als u op geregelde tijden gedachtenstoten afgeeft om gedachtegolven op een bepaald gebied te versterken.

Hoe u het leven ook bekijkt, steeds weer zult u merken dat het altijd een strijd om het bestaan blijft; het leven is een gevecht. U heeft steeds concurrenten bij alles wat u doet. U moet een betrekking veroveren en u moet een man/vrouw veroveren. Op beide gebieden zult u vrijwel zeker met concurrentie te maken krijgen.

Met positief ritme kunt u ontzettend veel bereiken bij mensen die u welgezind zijn, die bereid zijn in uw richting mee te gaan en hun gedachten met de uwe te laten harmoniëren. Maar zodra er sprake is van strijd en het er om gaat de ander de loef af te steken, dan moet u gebruik maken van negatief ritme.

Stel dat u samen met een collega naar dezelfde promotie dingt. U vindt dat u uw werk uitstekend doet en dat u de beste kandidaat voor de functie bent. Maar dat denkt uw collega ook. Nu ontbrandt dus een strijd wie van de twee voor de promotie in aanmerking komt. Nu moet u van negatief ritme gebruik gaan maken.

Een tikkende klok hoort u niet meer, maar wanneer de klok plotseling ophoudt met tikken, wordt het ritme verstoord en u schenkt er aandacht aan. Dit speelt ook vaak bij het slaan van de klok: de normale gongslagen hoort u niet (meer) maar zodra dit stopt, dan wordt u attent. Dit is het werk van uw onderbewustzijn, die de stiltes opmerkt en u tot actie aanzet. “Heeft de klok wel geslagen” of “loopt de klok nog wel?”.

Wanneer u een vriend of een familielid regelmatig op woensdag bezoekt, is er sprake van een zeker ritme. Wanneer u een keer overslaat - zonder afmelding - valt het op. Het positief ritme is verstoord en het negatief ritme valt op.

Het leven van veel mensen is een tredmolen geworden, ze voeren vele handelingen automatisch met een vast ritme uit. In de meeste gevallen behoeven we daarbij onze hersenen niet meer te gebruiken. U fietst bijvoorbeeld zonder dat u zich er bewust rekenschap van geeft. U denkt echt niet na, dat u eerst met uw rechterbeen moet trappen en vervolgens met het linkerbeen. Bij het eten behoeft u uw kaken evenmin te sturen, idem bij het spreken. Al die dingen gaan gelukkig vanzelf.

Maar al die automatische bewegingen en het ritme van het gewone zekere bestaan vervelen tenslotte. De mens snakt ook naar avonturen en uitdagingen.

Negatief ritme valt altijd op. Wanneer een huisvrouw jarenlang iedere vrijdag vis op tafel zet en nu plotseling een stampot, dan valt dat iedereen op. Een goede huisvrouw zal daarom veel variëren met haar voedselprogramma en daardoor houdt zij man en kinderen nieuwsgierig.

Ritme vergemakkelijkt het leven en tegelijkertijd maakt het dit droog en eentonig. Maar voor alles zult u moeten zorgen voor de gulden middenweg. U kunt in de huidige maatschappij niet zonder positief ritme, maar u kunt tegelijkertijd ook niet zonder negatief ritme om het leven boeiend en interessant te houden.

Een te groot ritme brengt tal van moeilijkheden mee en maakt u uiterst kwetsbaar.
De man of de verkoper die altijd op dezelfde wijze zaken doet, wordt een gemakkelijke prooi voor inventieve concurrenten.


Nu is het natuurlijk gek, dat de mens aan de ene kant zekerheid verlangt, maar aan de andere kant heeft hij een drang naar het onzekere, de drang naar avontuur.
Belangrijk is hierbij natuurlijk wel de leeftijd. Hoe jonger een kind, hoe meer het van de hak op de tak springt. Het beschikt over een overmaat van energie en zal absoluut geen rekening houden met positief of negatief ritme.
Hoe ouder een mens wordt, des te meer zijn energie vermindert, tot hij op ca. tachtig jarige leeftijd vrijwel geen energie meer over heeft en het beetje wat hij dan nog bezit heeft hij nodig om in leven te blijven.


Ritme bespaart energie. Oudere mensen raken hoe langer hoe meer op ritme ingesteld. De wispelturigheid van de jonge jaren maakt steeds meer plaats voor orde en regelmaat: op dezelfde tijd opstaan, ontbijten, naar het werk, enz.enz.

Wanneer u nu een ander wilt beïnvloeden, zult u altijd moeten ontdekken of deze ander al dan niet op zijn ritme is gesteld. Wanneer u hiermee rekening houdt, heeft u altijd een voorsprong op mensen die daarmee geen rekening houden.

In de praktijk leidt dit vaak tot botsingen tussen de nieuwe dynamische medewerker met een overschot aan positieve energie en de in zijn ritme vastgeroeste oude chef.
De nieuwe man werpt allerlei plannen op, die door zijn werkgever stuk voor stuk naar de prullenmand worden verwezen. De oudere chef voelt er niets voor het ritme te verstoren, dat hij met zoveel moeite in zijn zaak heeft gebracht en waardoor de onderneming in zijn ogen op rolletjes loopt.


Als een jongeman een oudere wil beïnvloeden, dient hij dus met dat ritme rekening te houden. Hij moet niet telkens met een nieuw plan aankomen, maar slechts één plan, dat hij heeft uitgewerkt en met een zeker ritme onder de aandacht van zijn chef moet brengen. Alleen dan heeft zijn plan kans van slagen.

BRENG VERANDERINGEN AAN IN UW LEVEN

Stel, dat u op één of andere wijze bent vastgelopen in uw leven. U merkt, dat u niet vooruitgaat, zoals u dat wenst te gaan. Uw collega’s, uw vrienden maken promotie, gaan meer verdienen en kunnen zich een grotere luxe permitteren, terwijl u stil blijft staan. Misschien is uw leven een tredmolen geworden en schept u niet meer voldoende genoegen in uw bestaan.

Als dit het geval is, dan behoort u maatregelen te treffen om het niet tot een crisis te laten komen. U moet veranderingen in uw leven aanbrengen. Dit kan door ritme in uw leven te wijzigen. Vaak stellen we dit uit, omdat de mens van nature lui is. Soms slaat dit door en komen mensen tot dwaze dingen in bepaalde gevallen zelfs tot misdaad. Anderen raken aan de drank en weer andere zoeken hun heil bij andere vrouwen.

Dit is natuurlijk altijd verkeerd. Breng verandering in uw leven door bepaalde ritmes te verbreken, maar pas wel op voor overdrijving.
Oudere mannen en ook oudere dames willen van hun vastgeroeste ritmes af, gaan zich plotseling jeugdiger kleden, gaan zelf nog flirten alsof zij jongelui van een jaar of twintig zijn. Dan maken zij zich slechts bespottelijk. Zij blijken dan mensen te zijn die zich veel te lang door het ritme hebben laten grijpen en ineens in een andere richting gaan.


U moet pas zorgen voor verandering zodra u merkt, dat u teveel door het ritme wordt vastgehouden. Dit kunt u al bereiken, door bijvoorbeeld een uur eerder op te staan dan u gewoon bent. U doorbreekt een ritme.
Een vakantie werkt altijd verfrissend omdat het u uit uw ritme rukt. In uw vakantie wordt u jonger omdat u andere dingen doet en in andere dingen belangstelling heeft.


Zorg voor veranderingen en wel zodanig, dat uw omgeving zal zeggen: “Met Jan beleef je altijd iets bijzonders”.
Maak van uw leven geen tredmolen. Brengt variatie in uw dagelijks bestaan en in uw arbeid. Laat er gerust wat avontuur bij komen. De Brave Hendrik op school brengt het meestal niet ver in de wereld wanneer hij niet verandert en wijzigingen aanbrengen in zijn ritme.


Om succes te veroveren behoort u voor verrassingen te zorgen. U moet telkens weer gunstiger opvallen dan men van u verwacht. De ritmische persoon is misschien goed voor een nachtwaker in een gebouw, maar een dergelijk ideaal hebt u zeker niet voor u zelf uitgezocht.

U behoort dus het ritme op vele gebieden uit te schakelen. Doe dat in uw werk, maar ook in uw huiselijk leven. Zorg voor prettige verrassingen, doorbreek de sleur. Als u chef bent, doorbreek ook het ritme van uw medewerkers. Hun prestaties zullen verbeteren en uw aanzien zal worden vergroot.

BEDENK IETS BIJZONDERS

Ga nu voor uzelf eens na, of u niet meer avontuur in uw eigen leven kunt brengen door zo nu en dan iets bijzonders te doen. U moet dan iets doen, wat uw omgeving eigenlijk niet van u verwacht, maar waardoor u wel (gunstig) opvalt. Dit ontwikkelt tevens uw creativiteit.

Niets werkt zo remmend op uw verbeeldingskracht, op uw geluk en uw tevredenheid als een omgeving waarin nooit enige verandering plaatsvindt.
Wanneer u uw leven wilt verbeteren, zult u steun vinden in het wijzigen van ritmes.
U zou bijvoorbeeld in uw huis veranderingen kunnen aanbrengen; een nieuw behang, het verwisselen van het meubilair. Bedenk, verandering van spijs doet eten. Ook een verhuizing kan soms wonderen doen, maar dit is natuurlijk niet altijd mogelijk.


Warenhuizen proberen het ritme te doorbreken, door themadagen in te stellen.
Lente-aanbiedingen wordt gevolgd door zomer- en vakantie-aanbiedingen en zo gaat men door. Door het onderbreken van het ritme wordt getracht de aandacht weer te vangen, die tot aankopen zal leiden.


U heeft nu veel geleerd over het doorbreken van ritmes; in hoofdzaak de voordelen van het negatieve ritme. Dit neemt natuurlijk niet weg, dat u het positieve ritme vooral niet uit het oog mag verliezen.
Ritme bespaart energie. Dat moet u steeds voor ogen houden. Als u dus aan de ene kant meer energie wilt afgeven, dan zult deze aan de andere kant moeten besparen.
Als u overal het negatieve ritme doorvoert, brandt u de kaars aan twee kanten.


De man, die al zijn energie moet geven aan zijn werk, vindt het prettig om thuis een zekere rust en gezelligheid te vinden, waarbij het ritme van op tijd eten, drinken en slapen van grote betekenis is.

De man die op kantoor steeds hetzelfde routine werk doet, waarvoor weinig energie nodig is, zal thuis de overtollige energie moeten lozen door diverse ritmes te doorbreken: hij gaat tuinieren, knutselen of zijn hobby’s beoefenen.

Maar er zal altijd een evenwicht moeten worden gevonden tussen de opname en afgifte van energie. Dit gaat het best door een juiste verhouding van positief en negatief ritme.

Veel jongeren hebben moeite om de juiste middenweg te vinden. Velen verkwisten veel energie door veel te uitbundig te leven, anderen zijn in zichzelf gekeerd. Dit laatste neemt op oudere leeftijd veel te veel toe en dan beleven deze mensen veel te weinig “avonturen”.

U moet uw hele leven naar “avonturen” blijven zoeken, zonder uiteraard in dwaasheden te vervallen. Onder “avontuur” verstaan we dan alles, waarvan de uitkomst niet volkomen zeker is. De moderne mens heeft veel te veel zekerheden gekregen en gaat daardoor elke uitdaging uit de weg.
Natuurlijk is het verstandig om een appeltje voor de dorst te hebben en diverse verzekeringen af te sluiten. Maar de uitdaging van bijvoorbeeld een andere werkkring is de eerste aanzet. Een zakenman neemt aanvaardbare risico’s bij vele transacties, waarbij hij primair vertrouwt op eigen kracht en eigen inzichten.
Dynamische (zaken)mensen zoeken het avontuur en zij die niet mee gaan, eindigen in de achterhoede. Niet zeuren over kleinigheden maar het grote einddoel voor ogen houden.


U BENT VOOR SUCCES GEBOREN

Ga nu voor uzelf eens na hoe u door positief en negatief ritme betere resultaten kunt bereiken, meer geld kunt verdienen of hoe u successen kunt boeken. Ga eens voor uzelf na of u voldoende moed heeft om het avontuur, dat altijd nodig is voor het grote succes, aan te gaan.
Verspilt u niet teveel tijd aan tobberijen, slordigheden of andere futiliteiten.


Als al die dingen bij u normaal zijn, kunt u door besparing van energie “positief ritme-energie” overhouden voor nieuwe uitdagingen !