Les 21
MAAK UW EIGEN TOEKOMSTPLAN

Wanneer u een kind van 8 jaar vraagt wat hij later wil worden dan krijgt u als antwoord iets wat hij op dat moment interessant vindt. Hij gaat met zijn klas naar een bakkerij waar ze koekjes bakken en ja hoor, hij wordt bakker. Twee jaar later komt hij tijdens een schoolreisje in het vliegtuigmuseum en wordt hij piloot. Zo zal hij nog wel meerdere malen “van baan veranderen.” Maar in groep 8 volgt een CITO toets. Via deze toets wordt een keuze gemaakt welk soort voortgezet onderwijs het meest geschikt voor het kind is. Samen met leerkracht en ouders wordt het kind in een bepaalde richting gestuurd. Eigen inbreng van het kind is zeer miniem, mede ook omdat het kind het zelf meestal nog niet weet. Voor sommigen wordt die keuze gemaakt op 15/16 jarige leeftijd, anderen wachten met die keus tot ze hun HAVO/VWO diploma op zak hebben en aan een HBO of Academische studie beginnen. Maar eens zal toch de tijd komen dat er gericht naar de toekomst toe gewerkt moet worden. Met andere woorden er zal een toekomstplan gemaakt moeten worden.

ZOEK NAAR UW KERNWENS

Eigenlijk heeft ieder mens ontelbare wensen. Zoek nu eens naar datgene dat u het allerliefst zou verwezenlijken. Is het een hogere positie binnen uw bedrijf, wilt u een eigen zaak of heeft u misschien wel belangrijke politieke ambities. Schrijf de allerbelangrijkste wens nu eens op papier en stippel daarbij de weg uit die u wilt volgen om de wens te realiseren. Wat is nu uw kernwens, die u diep in uw hart met u meedraagt, maar die u niet durft te openbaren uit vrees uitgelachen te worden? Als u die wens nog niet hebt, doet u er goed aan hierover eens lang en goed na te denken en vervolgens de wens in uw onderbewustzijn op te slaan. Het is echter een feit, dat vele mensen niet hun eigen plan maken. Zij worden beïnvloed door hun omgeving of door toevallige gebeurtenissen. Zij worden gestuurd door hun ouders. Hierbij speelt een grote rol of de ouders tot het behoudende dan wel vooruitstrevende type behoren. “Ga werken bij de overheid; heb je eenmaal je vaste aanstelling, dan zit je tot aan je pensioen goed ....” Of, zoonlief vindt studeren een verschrikking en wil zo snel mogelijk een baantje in de handel, terwijl de ouders dit maar niets vinden. Maar het komt ook voor, dat een zoon uit een handelsfamilie min of meer gedwongen wordt om in de voetsporen van zijn vader te treden, terwijl zijn voorliefde bijvoorbeeld naar het toneel of naar de kunst gaat. Nu bestaat er niets moeilijker dan u aan de invloed van anderen, speciaal uw ouders, te onttrekken. Indien u nu door uw ouders of omgeving wordt aangezet in een bepaalde richting te studeren voor uw toekomst, dan wel voor een bepaalde beroepskeuze wordt aangewezen, dan zou u zelfs uw ouders verdriet kunnen aandoen om deze keuze (die niet de uwe is) niet te volgen.

ZELFBEVESTIGING

Er is één middel om uw gedachten in dit opzicht te veranderen en wel door zelfbevestiging. Als iemand u van buiten af in een andere richting wil dringen dan behoort u aan de invloed daarvan te ontkomen door de goede punten van de tegenovergestelde richting naar voren te brengen. Willen uw ouders u in het ambtenarenberoep drijven, dan moet u er de voordelen van een zakenman tegenoverstellen. Schrijf dan van beide beroepen de voor- en nadelen op en weeg ze tegen elkaar af. Hierbij kunt u grote steun ondervinden van uw onderbewustzijn. Kijk nog eens naar de resultatendriehoek van les 2 en zie dan de kracht van het onderbewustzijn. Als u zelf een plan hebt gemaakt voor uw toekomst dat door uw omgeving wordt afgekeurd, bespeel dan uw onderbewustzijn. Ruim de bezwaren uit de weg, spreek uzelf moed in en maak uzelf enthousiast voor uw eigen toekomst. Blijf daarbij wel nuchter, en voor zover mogelijk, ook objectief. Het is een feit, dat ouders, vrienden en familieleden vaak afstandelijker tegen uw plannen aankijken en daarbij hun eigen levenservaring laten meespreken. Het beste is in zo’n geval om over de beslissing(en) nog eens een paar nachtjes te slapen. Overdenk voor het slapen gaan alle voor- en nadelen. Redeneer in alle rust tegen uzelf en laat de beslissing afhangen van uw onderbewustzijn, die u ook op tijd wakker maakte. U prevelt nog even: “Morgenochtend zal ik het goede besluit nemen”. Na het wakker worden moet u niet weer met uzelf gaan argumenteren, maar de beslissing aan uw onderbewustzijn, die de gehele nacht voor u heeft gewerkt, overlaten. U ziet dan de beelden, die bij het besluit horen en u kunt met de uitvoering aan de slag. Ouders zullen hun raadgevingen geven met de beste bedoelingen, zij praten en denken vanuit hun eigen ervaringen en zullen dit vaak doen vanuit hun behoudende kijk op het leven.
Ook kunnen andere mensen u een lager potentieel aanpraten. Denk bijvoorbeeld aan leraren, coaches en managers. Een typisch voorbeeld: de wereldberoemde zanger (wijlen) Luciano Pavarotti zou volgens zijn zangleraar geen talent bezitten om te leren zingen. Gelukkig dacht zijn vader hier anders over en hij ondersteunde de ontwikkeling van zijn begaafde zoon. “Het kan verkeren” en dat zei Bredero al in de 17e eeuw.

ZIJN DROMEN BEDROG

Het is goed denkbaar dat u tijdens uw slaap plotseling in een droom een beeld ziet dat bij de uitvoering van uw plan past. Noteer deze droom op het papier dat u altijd naast u op het nachtkastje hebt liggen. Vaak zult u de volgende ochtend verbaasd zijn over de notitie, die een welkome aanvulling, dan wel een bevestiging van uw besluit kan zijn. Nu zegt het spreekwoord “Dromen zijn Bedrog” en in dit spreekwoord zit een grote kern van waarheid. Maar een droom komt uit uw onderbewustzijn en van daaruit worden vele besluiten genomen. Blijven de dromen over uw toekomst negatief, dan moet u ze toch als een soort waarschuwing beschouwen en er rekening mee te houden. Dromen is een ingewikkeld proces. Er bestaan veel boeken over droomuitleggingen. U hoeft zich niet in de wetenschappelijke kant van dromen te verdiepen.
Maar wel is het belangrijk te weten, dat in dromen allerlei onbewuste wensen en gedachten in beelden verschijnen. In deze dromen komen vaak onderdrukte gevoelens vrij. Schrijf in het kort uw dromen op. Dingen die u eerst niet zult begrijpen, zullen langzamerhand tot klaarheid komen. U zult ervaren dat uw dromen een soort puzzel zijn waarin vroeg of laat de stukjes bij elkaar passen, waardoor u een goed beeld van uw wensen gaat krijgen.
Dat vereist uiteraard enige discipline, maar u weet inmiddels dat niets vanzelf gaat en dat aan de andere kant alles vanzelf gaat. Dit lijkt weer zo’n vreemde tegenstrijdigheid. Maar als u geen strijdplan uitstippelt om uw dromen te verwezenlijken, daT zult u merken dan zij niet vanzelf verwezenlijkt zullen worden. In het laatste geval zult u, net als zo velen, roepen dat dromen bedrog zijn. Indien u wel een strijdplan opstelt om uw dromen te verwezenlijken, dan zult u merken, dat dit haast vanzelf geschiedt. U hoeft slechts het plan een klein stootje te geven om op gang te komen. U begrijpt nu ook het fenomeen dat de mensen, die succes hebben in het leven, bijna altijd zeggen, dat het “vanzelf” is gekomen.

KLEINE SUCCESSEN LEIDEN NAAR HET GROTE SUCCES

Onthoud goed, het is zwaarder en moeilijker om te falen dan om te slagen. Ieder normaal mens kan het succes veroveren, waarvoor hij is geboren. Het is een kwestie van koel verstand en de in u aanwezige energie gericht en doelbewust te gebruiken, zonder deze te versnipperen en te verkwisten. Zij die falen gebruiken hun energie ongericht. De hoofdzaak is voor u, dat u uw succes zoekt in een richting waarvoor u aanleg hebt en niet tegen de stroom in gaat zwemmen. Mensen zonder enige muzikale talenten zullen nimmer een succesvol musicus worden. En bedenk steeds weer, dat wanneer u een zwemdiploma hebt gehaald, dat u dan toch nog steeds niet tegen een waterval kunt opzwemmen. Leer met de stroom mee te zwemmen, want dat kost de minste energie en u komt het er het verste mee. U bouwt op dit moment aan uw toekomst. U moet kleine successen behalen om het grote succes, dat u in uw plan hebt opgenomen, te veroveren. Laat u daarbij niet door anderen van de wijs brengen. Zorg ervoor, dat u iedere dag iets bereikt en dat u ’s avonds voor het slapen gaan kunt zeggen: ik ben vandaag weer iets dichter bij mijn einddoel gekomen.
De hoofdzaak bij het maken van een eigen plan is, dat u het gevonden doel in uw geest heeft gewikt, gewogen en goed bevonden. U moet dit doel niet uit het oog verliezen. U moet u zo opwinden en zoveel enthousiasme kweken voor het plan/doel, dat u er uw hele toekomst aan verpandt. U moet vertrouwen hebben in uw eigen toekomst en dat vertrouwen moet zo groot zijn, dat het van alle kanten als het ware van u afdruipt. U moet zulke heftige gedachtegolven uitstralen dat u er andere mensen mee aansteekt. Stelt u het tegenovergestelde eens voor: dat u het vertrouwen in uzelf mist. Denkt u dan, dat anderen dat vertrouwen in u wel zouden hebben? Natuurlijk niet! Iemand zonder zelfvertrouwen aarzelt en een ander merkt dat direct. Hij ontvangt als het ware “remmende signalen” en zal zijn handelwijze daarop afstellen. Ongetwijfeld heeft u wel eens een populair lied uit opera of operette gehoord, dat alsmaar in uw hoofd blijft doorspoken.
De melodie wilt u maar niet loslaten. Deze aardige melodie maakt de opera of operette populair omdat de melodie onophoudelijk terugkomt. De grondmelodie wordt in een uur vele malen herhaald en zet zich daarom vast in uw brein. Doe precies hetzelfde met uw toekomstplan. Repeteer en herhaal het op elk psychologisch moment. Zet uw plan op papier en kijk er elke dag minstens éénmaal naar. Vertroetel het plan zoals een moeder haar pas geboren baby vertroetelt.

ONTEVREDENHEID IS VAAK EEN GROTE PRIKKEL
Wees niet te gauw tevreden; leg u niet neer bij de huidige toestanden maar streef naar meer en beter. Stilstand betekent in wezen achteruitgang. Zelfvoldaanheid leidt vaak tot een geestelijke pafferigheid, waardoor uw geestelijke energie niet meer tot actie kan komen. Wees dus een beetje ontevreden, tracht steeds op een hogere trede van uw carrièreladder te komen. Zeg nooit dat de inmiddels bereikte positie het einde is van uw kunn. Leg dan de lat weer hoger. Maak in november uw plannen voor het volgend jaar. U gaat niet op uw lauweren rusten, want succes is een horizon.
Onderzoek ook de oorzaken van uw “falen” en probeer dit te corrigeren. Houd steeds in de gaten dat vooruitgang werkt als een stuwende kracht in uw bestaa.

U BENT VOOR SUCCES GEBOREN
De conclusie is dus: u moet vooruit, want wie stilstaat gaat achteruit. U bent nu er in uw onderbewustzijn al van overtuigd dat u voor succes bent geboren. Maar nu moet u in actie komen en dan krijgt u direct een probleem voor geschoteld. U aast op een hogere functie in het bedrijf. Toevallig wordt u op vrijwel hetzelfde moment gevraagd om voorzitter van de tennisclub te worden. De wens naar een hogere functie in uw bedrijf zou de wens naar het voorzitterschap kunnen verdringen maar ze zouden elkaar ook positief kunnen beinvloeden.
Als u een hogere functie krijgt, zou dat kunnen bijdagen aan uw status van voorzitter van de (grote) tennisclub. Omgekeerd zou u voorzitter van de belangrijke tennisclub ook positie kunnen zijn voor het verkrijgen van een hogere functie in uw bedrijf,

Met dit alles zult u ervaren hoeveel gemakkelijker het is geworden om het succes te bereiken waarvoor u
bent geboren.