Les 27
LEER BETER EN GEMAKKELIJKER TE DENKEN

Iedereen heeft hersenen, maar niet iedereen gebruikt ze.

Een auto loopt wel op benzine maar niet op water. Het gros van de mensheid weet dit maar zal zich niet verdiepen in het waarom. Gelukkig bent u anders en hoort u tot de groep die zich dit wel afvraagt. Door deze groep van denkers hebben we tegenwoordig auto’s die op diesel, gas en elektriciteit rijden. Nog een voorbeeld ontstaan uit het brein van de “groep van denkers”. Stel: u woont in een heuvelachtige omgeving in Limburg. Iedere dag fietst u berg op berg af naar school en werk. Steeds moet u even uitblazen wanneer u op uw werk of weer thuis aankomt. Totdat iemand het motortje op de fiets ontdekt. Wij krijgen dan het tijdperk van de Solex, de Mobylette, de Scooter en ga zo maar door. Maar dan komt weer een andere groep van denkers die vindt dat dit allemaal passieve verkeersapparaten zijn. Deze groep vindt dat de mens in beweging moet blijven en zo ontstaat de elektrische fiets. Met deze korte inleiding willen wij u laten zien dat er steeds een groep van mensen is en moet zijn, die hun hersenen gebruiken. In alle branches zijn mensen met scheppende gedachten bezig. Zij hebben geleerd in beelden te denken die tot verbetering van de denkwijze zal leiden.

UW HERSENEN (BREIN) IS TEGELIJKERTIJD WERKPLAATS EN MAGAZIJN
Uw hersens zijn uw belangrijkste bezit. U moet leren dat bezit beter te exploiteren: om er meer geld mee te verdienen of een betere positie in de maatschappij te veroveren. Daarom is het dus verstandig een voorstelling van uw denken te maken, want alleen dan zal het u gemakkelijk vallen uw denken te verbeteren.
Uw hersenen moet u beschouwen als een grote ruimte, die u tegelijkertijd als werkplaats en als magazijn gebruikt. In een werkplaats worden dingen bedacht en gemaakt, terwijl ze in het magazijn worden opgeslagen. De hoeveelheid die in een werkplaats en magazijn kan worden opgeslagen is afhankelijk van de ruimte. Zo ook is het gesteld met uw hersenen. U zult dus zelf moeten bepalen wat u wel of niet opgeslagen wilt hebben.
Wat doet u wel en wat stopt u niet in uw “geheugenmagazijn”. Iemand die veel weet heeft een groot gedeelte van zijn geestelijk magazijn voor allerlei, al dan niet wetenswaardige, dingen nodig. Maar uw geest moet, behalve de ruimte voor de opgestapelde dingen, die u onder handbereik moet hebben, ook ruimte hebben voor geestelijke arbeid. In uw omgeving zijn ongetwijfeld veel mensen, die een enorm goed geheugen hebben maar niet in staat zijn om snel en goed te denken. Zij denken traag omdat zij geen ruimte hebben voor geestelijke arbeid. Bijna hun hele brein hebben zij tot opslagruimte gedegradeerd. 
U moet er dus voor zorgen dat in uw brein ruimte is voor een groot aantal feiten, maar dat er wel voldoende ruimte overblijft voor geestelijke arbeid. Dit betekent dat u moet gaan schiften of te wel specialiseren.

Specialisatie
Leonardo da Vinci was een wijsgeer, bouwmeester, musicus, schilder, beeldhouwer, wiskundige en nog veel meer. Maar dergelijke geniën zijn eenmalig en dus hoeft u in die richting niet te denken. Onze huidige wereld is zo ingewikkeld geworden dat er vrijwel niemand meer is die zich werkelijk algemeen ontwikkeld kan noemen. In elk bedrijf bevinden zich specialisten die heel veel weten van een bepaald onderdeel maar daar buiten vaak onkundig zijn. Veel beter is om u te specialiseren, want dat geeft vele voordelen. Een autohandelaar specialiseert zich op één, soms twee, merken; een medisch specialist is expert op zijn terrein, of dat nu hart, huid, of hoofd is. Nu vraagt u zich natuurlijk af of specialisatie ook voor u voordelen zou opleveren. Ga dat eens voor uzelf na. Hoe groot is de opslagruimte in uw geest? Is alles wat er is opgeslagen goed en overzichtelijk geordend en terstond bruikbaar? Zijn de dingen, die u in uw geestelijk magazijn hebt opgeslagen wel nodig of staat er van alles vuil en groezelig door elkaar? Maak eens een geestelijke grote schoonmaak.
Veel van de dingen die u op de basis school heeft geleerd over bijvoorbeeld plantkunde, waarvoor u totaal geen interesse had, heeft u allang opgeruimd en u weet er niets meer van. Zo ook de geschiedenislessen, die u heeft afgevoerd, maar waarvan het jaartal 1492, Columbus ontdekt Amerika, is blijven staan, en het beroemde 1600 Slag bij Nieuwpoort. Door middel van deze grote schoonmaak in uw brein komt ruimte vrij voor nieuwe en actuele kennis, waarvan u wel dagelijks de vruchten plukt. Wat interesseert u nu het meest? Welnu, de dingen waarover u (dagelijks) nadenkt.
Waarover u nadenkt zijn de dingen die u interesseren. Dit is dus een cirkelgang. U denkt na over uw familie en vrienden, over uw werk en de mogelijkheden die u daar heeft. Als u deze dingen zou opschrijven zou u ontdekken, dat het allemaal zaken zijn, die uzelf, uw eigen IK, aangaan.
Nu moet u vooral niet geloven, dat mensen in algemeenheden denken. Maar ga terug naar de natuurlijke denkwijze. Zet al uw problemen en gedachten in beelden en op papier. U ziet dan een film waarin u zelf kunt knippen. In les 1 van deze cursus kreeg u al het advies te gaan denken in beelden. Door een voorbeeld laten we u nu zien wat daar mee bedoeld wordt.

Denken in Beelden
zin 1: “Naar verhouding tot de gewoonten, zeden en vermaken van een volk zullen de bepalingen van het Strafwetboek strenger zijn”.
zin 2: “Naar de verhouding waarin de mensen genoegen scheppen in oorlog voeren, diefstallen plegen en doodslag uitvoeren, zullen deze misdadigers middels strenge celstraffen en hoge boetes moeten worden bestraft”.

U ziet nu zelf dat de tweede zin, waarin algemeenheden zijn vervangen door beelden, u veel meer zegt van wat wordt bedoeld. Daarom is het verstandig om uzelf aan te wennen in beelden te denken. Deze beelden blijven langer in uw geest gegrift dan (moeilijke) volzinnen. Algemeenheden vergaan bijzonder snel.
Actie en beelden worden onthouden. Sprookjes, die aan u in uw jeugd aan de hand van prentenboeken werden verteld, blijven u vaak uw hele leven bij. Denken en de geest fris houden. Het is alweer een aantal jaren geleden dat vanuit Japan het spel Sudoku naar Nederland overkwam. Thans hoeft u geen krant of tijdschrift open te slaan of er staat weer zo’n Sudoku opdracht in. Aanvankelijk is het even denken om de cijfers 1 t/m 9 in elk hokje, van boven naar beneden en van links naar rechts, te krijgen. Maar na wat oefening gaat u er een bepaalde logica in zien en al gauw vindt u de met 1 en 2 sterren gegradueerde spelen niet meer interessant en lost u alleen de 4 sterren op. De moraal van dit voorbeeld is, om door een leuk spelletje, een verloren ogenblik op te vangen en negatieve gedachten uit het brein te houden.


Fantasie IS HET BEGIN VAN ALLE MOGELIJKHEDEN
Wat is fantasie? Niets anders dan op praktische wijze spelen met de dingen die u in uw geest heeft en proberen er iets mee op te bouwen. Gebruik bij alles wat u doet uw fantasie. Denk in beelden, wat niet alleen veel vlugger gaat, maar wat ook veel beter is, dan wanneer u in woorden uw gedachten probeert uit te drukken. De huidige vooruitgang is gebaseerd op fantasie. Uitvindingen, die we vroeger voor onmogelijk hielden, vinden we nu heel normaal. Toch wordt ook nu nog vaker de vooruitgang tegengehouden, door mensen met een negatieve kijk op de dingen: “Dat kán toch niet!”, “Dat is toch onmogelijk”. Deze mensen houden vast aan tradities, die allang zijn achterhaald, maar zij kunnen het maar niet loslaten.
Maar kijk eens om u heen en kijk naar de producten die door fantasie en creativiteit zijn ontstaan: Het Senseo koffieapparaat, de GPS die ons feilloos van huis tot huis brengt, de tablet die ons alle informatie brengt die we nodig hebben, de mobile telefoon, die ons niet alleen instaat stelt om met de gehele wereld te bellen, maar die ook kan fotograferen en die foto’s de wereld rond kan sturen. En vergeet daarbij de computer niet waarmee we o.a. kunnen bankieren. Allemaal zaken, waarvan onze (groot)ouders nooit hadden durven dromen.

UW GEEST PRODUCEERT VOORTDUREND
U heeft er waarschijnlijk nimmer bij stilgestaan, maar uw geest is steeds bezig. Dag en nacht. Via uw geest produceert u goede en slechte gedachten. Het is natuurlijk zaak om alleen goede gedachten te produceren.
Wat zijn nu goede gedachten? Het zijn altijd scheppende denkbeelden, waarbij u probeert iets beters of iets nieuws te bereiken. Alles verandert tenslotte en alles wordt steeds weer verbeterd. Kijk naar de autofabrikanten, die ieder jaar weer met nieuwe modellen op de markt komen. Aan u de taak om in de schoenen van die autofabrikanten te kruipen en jaarlijks te komen met nieuwe ideeën en andere opvattingen.

LEEF IN HARMONIE MET UW OMGEVING
Een andere methode om beter en sneller te gaan denken is het vermijden van discussies. Probeer eens meer uw gedachtegang met die van uw gesprekspartner in harmonie te brengen.
Val een ander, die met een idee komt, niet voortdurend in de rede en laat hem helemaal uitspreken. Zeg nooit “Dat ben ik niet met u eens”, want daarmee ontstaat een conflict. Wanneer u zegt: “Ik zie dat probleem iets anders” dan zal de ander hoogstwaarschijnlijk vragen: “Hoe ziet u het dan”, waardoor een conflict is voorkomen en de harmonie blijft bestaan. Ook al bent en blijft u het oneens met een ander, probeer begrip op te brengen voor zijn standpunt en zeg eens vaker: “Zoals u het ziet, had ik het nog nooit bekeken”. Met deze technieken kunnen vriendschapsbanden worden aangehaald in plaats van doorgesneden. Vele compagnonschappen vallen uiteen doordat de partners niet in harmonie met elkaar en hun omgeving leven of denken. Zij gaan vaak over kleinigheden redetwisten. Zo’n kleinigheid wordt dan opgeblazen tot onoverkomelijke moeilijkheden, met alle gevolgen van dien.