Les 43
ZO KRIJGT U OVERWICHT
Een kleine man, die door zijn daden groot werd: Napoleon is een historische figuur waarover duizenden boeken zijn geschreven. De rode draad in al deze geschriften is dat Napoleon zeer geliefd was bij zijn soldaten. Zij waren graag bereid voor hem en zijn ideeën hun leven te geven. Napoleon bespeelde hun verbeelding. Voorafgaande aan één van zijn grootste veldslagen in Egypte hield hij zijn meest beroemde redevoering voor zijn troepen. Hij liet zijn manschappen bij de piramiden samenkomen en begon zijn rede, met het historische zinnetje: “Mannen, hier zien twintig eeuwen op u neer!” Napoleon wist door dit eenvoudige zinnetje alle gedachten van de komende strijd af te wenden. Hij leidde de gedachten van de soldaten af door te zeggen dat zij hier op een plek stonden waar meer dan tweeduizend jaar geleden de piramiden al werden gebouwd die nog altijd toekeken wat de mensheid wel deed. Hij liet als het ware de soldaten voelen dat het heden er heel weinig toe doet maar dat het leven een constante stroom is van generaties die het werk zullen beoordelen dat ooit vroeger is verricht.
Napoleon zei niet tegen zijn soldaten: “Jullie vechten voor mij”. Integendeel, door op de piramiden te wijzen, toonde hij aan dat de soldaten streden voor een verandering in de geschiedenis, een veel hoger doel dus. Altijd liet Napoleon in zijn redevoeringen doorschemeren van hoeveel belang iedere soldaat was en hij cijferde zichzelf geheel weg. Hij maakte bewust gebruik van de psychologische wet dat iemand zijn eigen gewichtigheid bevordert door de gewichtigheid van zijn ondergeschikten te bevorderen.

  En nu dan zo’n 200 jaar later……
Ieder mens snakt ernaar om in de ogen van anderen gewichtig te lijken. Van deze wetenschap is in de loop der geschiedenis dankbaar gebruik gemaakt. Mannen en vrouwen ontleenden hun gewichtigheid aan kledij, aan versierselen en aan titels. Hoe hoger men opklom in de hiërarchie, des te mooier het uiterlijke vertoon werd. Koningen en koninginnen kregen kronen en kerkelijke leiders purperen gewaden. Voor vele mensen is een koninklijk lintje het mooiste wat hen in hun leven is overkomen. Hoe kunt u nu de gewichtigheid van uw ondergeschikten bevorderen? Door hen de overtuiging te geven dat zij belangrijke medewerkers zijn en geen nummers in een productieproces. Praat eens vaker op de werkvloer met deze mensen en vertel hen hoe het succes van de onderneming, mede dankzij hun inspanningen, wordt bereikt.
Bedenk als leider altijd dat een ketting net zo sterk is als de zwakste schakel. Een directeur kan nog zo’n mooie brief met de mooiste volzinnen dicteren, de secretaresse kan de brief nog zo netjes uittypen, maar als de jongste bediende de brief vergeet te posten, dan gaat het effect ook verloren.
Verdiept u zich als leider in uw ondergeschikten. Houdt u zich constant voor dat zij waarde hebben voor u en uw positie. Geef ze eens vaker een compliment.

KWEEK EIGENDUNK
Indien u eerlijk uw gedachten nagaat zult u merken dat u regelmatig bezig bent om uw onderbewustzijn een goede dunk van uzelf te geven. Op psychologische momenten zegt u tegen uzelf, na het volbrengen van een goede prestatie,: “Dit heb ik toch maar weer goed gedaan!” Maar als u volgens uw eigen inzichten hebt gefaald, dan hebt u de neiging om de schuld van dit falen bij anderen te zoeken.

VERGROOT UW PERSOONLIJKHEID
In de afgelopen lessen is u al dikwijls aangeraden om de goede punten, die u bezit, uit te buiten. Dit is van groot belang voor uw succes. Analyseer het aantal punten waarin u uitmunt en tracht deze punten te vergroten of te verstevigen. Dit zal ook uw persoonlijkheid vergroten. De mens heeft de neiging om de nadruk te leggen op de verkeerde punten. Vaak wordt erop gehamerd dat men diploma’s moet halen, maar het hebben van diploma’s is geen garantie voor succes. Om succes te behalen behoort u uw persoonlijkheid in de ogen van uw omgeving te vergroten. Dit kunt u op veel manieren doen. In onze huidige maatschappij zijn bezit en een goed inkomen al een belangrijk hulpmiddel om uw persoonlijkheid te vergroten. Maar aan wie spiegelt u zich daarbij? Een artiest kan een bijzondere prestatie leveren die zijn persoonlijkheid vergroot maar daarbuiten telt dit niet; ook een geleerde heeft buiten zijn eigen kring vaak nauwelijks aanzien. U moet dus punten opzoeken waarin u, in een door u gekozen omgeving, kunt uitmunten. Dan bent u al een eind op weg naar uw succes en zult u uw aanzien vergroten.

AANZIEN IS EEN VERLENGSTUK VAN UW PERSOONLIJKHEID
Wat is nu eigenlijk aanzien? Aanzien is dat u in uw omgeving een graag gezien persoon bent, dat men u als een aanwinst voor een gezelschap beschouwt. Om dit te bereiken zult u op verschillende punten min of meer boven het gemiddelde moeten uitsteken. Maak nu eens een lijstje van dingen waarin u goed bent of boven het gemiddelde uitsteekt. Persoonlijk aanzien is een heel voorname factor in uw succes. Hiermee bouwt u een reputatie op die u in vele gevallen vooruitsnelt. Wie de naam heeft van vroeg opstaan is nooit te laat. Reputatie geldt niet alleen voor personen maar ook voor bedrijven. Wanneer een winkel of een bedrijf een goede reputatie heeft opgebouwd zal het daarmee zijn concurrenten kunnen weerstaan en zelfs verslaan.

AANZIEN EN VERANTWOORDELIJKHEID GAAN ALTIJD SAMEN
Als iemand een verantwoordelijke positie wordt gegeven gaat zijn aanzien onmiddellijk stijgen. Aanzien gaat bijna altijd samen met het ambt. Waarom? Wel, iedereen weet dat verantwoordelijke banen en posities gewoonlijk slechts worden gegeven aan hen die dergelijke verantwoordelijkheden kunnen dragen.
Het zijn dus mensen die al bewezen hebben goed te zijn. Maak echter niet de fout, met: “Nu kan ik op mijn lauweren gaan rusten”, want dan gaat het snel bergafwaarts met uw aanzien. In het bedrijfsleven ziet u dat er een cirkelgang bestaat van - positie - verantwoordelijkheid - persoonlijkheid - aanzien en bekwaamheid. Al deze onderdelen houden verband met elkaar. Ook hier kunt u weer spreken van de ketting en de zwakste schakel. Zoek deze en verstevig deze zwakste schakel want daarmee wordt de gehele ketting sterker. Alle handelingen van mensen worden door psychologische wetten beheerst. Dit is door de eeuwen zo geweest en in de geschiedenis kunt u daarvan talloze voorbeelden vinden. Tijdens de tachtigjarige oorlog strafte de Koning van Spanje de Nederlanders die tegen hem in opstand kwamen steeds zwaarder, maar het gevolg was dat het verzet met de dag toenam. Tijdens de Franse Revolutie zagen we hetzelfde: adellijke personen hadden privileges en eisten daarmee herendiensten van de bevolking. Maar de kruik gaat net zo lang te water tot zij barst en dat was ook met deze overheersing het geval. Op een bepaald moment had de bevolking genoeg van de koning en de adel, die in weelde baadden, terwijl zij zelf onder zware lasten gebukt ging. En op zekere dag kwam de opstand en ontstond de bloedigste revolutie uit de Franse geschiedenis. Ook tijdens de tweede wereldoorlog lukte het de bezetter niet om door strenge straffen de bevolking zijn wil op te leggen, integendeel zelfs, hoe zwaarder de straffen werden, des te groter het verzet.
Hiermee bevestigt de psychologie, dat het best is om orde en gezag niet is af te dwingen, zelfs niet met (strenge) straffen.

ZORG VOOR MEER VREUGDE BIJ DE ARBEID        
De mens voelt zich altijd gelukkig als hij in actie is. Hij houdt niet van stilzitten. Als u er dus in slaagt om de mensen, voor wie u verantwoordelijkheid draagt, in actie te krijgen, dan bent u ook al een goed eind op weg om hen ook vreugde te schenken. Wie daarin slaagt is altijd gezien en krijgt daarmee overwicht op de mensen. Kom in actie en spoor anderen daartoe aan. Als actie nu werkelijk zoveel vreugde geeft dan is het voor u toch verstandig om ook in actie te komen!
Het is niet moeilijk om in actie te komen om vervelende karweitjes, die u alsmaar heeft uitgesteld, nu direct aan te pakken. Zelfs bij het uitvoeren van de meest vervelende karweitjes zult u zien dat u helemaal weer opleeft. Maar nu is het ook de kunst om anderen vervelende karweitjes te laten uitvoeren. Dit kunt u doen door ze geestdriftig te maken. Werk mee en gebruik daarbij het woord SAMEN. “Zullen we het samen even doen?” Steeds meer zult u gaan merken dat geestdrift de kern van alles is, dat nergens kan worden gemist.

MET GEESTDRIFT KOMT OVERWICHT VANZELF
U wenst overwicht op anderen te krijgen. Overwicht is noodzakelijk indien u een leider wilt worden met scheppend werk dat u samen met anderen wilt uitvoeren. Kijk eens met andere ogen naar toneelspelers.
Zij laden zich op met geestdrift voor hun rol en trachten zich volledig in te leven in de persoon die zij op het toneel moeten voorstellen. Soms spelen zij hun rol zo goed dat zij voor echte “moordenaars” of “bandieten” worden aangezien. Spiegel u aan deze toneelspelers. Wordt ook een komediant; speel een rol en maak daarmee een goede indruk op uw omgeving. Zet steeds uw beste beentje voor, maar neem ook tijd voor ontspanning. Kijk eens in uw omgeving en zie hoeveel kinderen van alles van hun ouders gedaan kunnen krijgen. Zij kunnen dit omdat zij zich op spontane wijze uiten en hun bewondering voor hun ouders niet onder stoelen of banken steken. “Mijn vader is de beste, de grootste, de sterkste, enz.” zijn opmerkingen, die u regelmatig uit de mond van jonge kinderen kunt opvangen. “Mijn moeder is de liefste van de gehele wereld” heeft u ook vast wel eens gehoord. Kinderen tonen dus bewondering voor hun ouders die dingen kunnen, waartoe zij zelf nog niet in staat zijn. Door middel van het tonen van hun bewondering krijgen zij dingen gedaan en worden wensen vervul