les 47
ORGANISEER UW LEVEN VOOR SUCCES

Wat is nu eigenlijk organiseren?
Niets anders dan het tot stand brengen van de samenwerking tussen verschillende organen of factoren om het gewenste doel te bereiken.

U moet dus zorgen voor een goede organisatie voor u, achter u, naast u en om u heen. Dit is iets dat alle grote leiders door de eeuwen heen hebben gedaan. Koningen omgaven zich met een hofhouding, wijze mannen en kunstenaars vormden scholen of een groep volgelingen die hun ideeën verder uitdroegen. Zo zijn ook de diverse godsdiensten ontstaan, later de politieke partijen en de vakbonden. Ook de fabrieken en handelshuizen vonden hun oorsprong in een organisatie.
Om in een organisatie iets te kunnen verwezenlijken behoort u vóór alles de gedachten van anderen te laten harmoniëren met die van u. Om werkelijk succes te bereiken is het noodzakelijk daarvoor ook anderen in te schakelen. En dit gaat alleen indien u hun vriendschap weet te winnen.

Grote leiders zijn op dit punt buitengewoon tactvolle mensen die anderen aan zich en voor zich weten te winnen. Grote leiders zijn altijd voorzichtig in hun uitdrukkingen. Dingen die anderen onbelangrijk vinden, beschouwen zij als gewichtige factoren voor het opbouwen van hun succes. Daarmee kweken zij volgelingen. Iedereen wil zich graag een beetje beter voordoen dan hij werkelijk is. Wanneer u iemand in de gelegenheid stelt de betere kant van zijn persoon te openbaren is hij daardoor gevleid. Hij zal u niet alleen buitengewoon aantrekkelijk vinden, maar u ook als vriend beschouwen. Hoe kan de ander gemakkelijk zijn goede kanten tonen? U moet hem in de gelegenheid stellen, sterker nog, aanmoedigen deze te demonstreren. Daarvoor zal hij u dankbaar zijn. Ieder mens heeft wel een specialiteit, of hij nu boekhouder, bakker, piloot of zweminstructeur is. Vraag hem om informatie over het gebied waarvan hij meer weet dan de gemiddelde mens en hij zal zich gevleid voelen en hij zal vriendschappelijke gevoelens ten opzichte van u krijgen. Maak nu eens een lijstje van mensen waarmee u op dit moment het meest in contact komt. Schrijf nu achter iedere naam datgene waar die persoon het meest in uitblinkt. Dit is al een eerste aanzet tot persoonlijke organisatie van uw omgeving. Hoe uitgebreider de lijst, des te groter uw mogelijkheden om adviezen te vragen. Leiders op elk gebied stellen met opzet vragen, zelfs over dingen die ze zelf goed weten. Zij vragen die adviezen omdat de ondervinding hen heeft geleerd dat er geen gemakkelijker methode bestaat om volgelingen te kweken en vriendschappen hecht en sterk te maken.
Gefeliciteerd met het feit dat u, na 46 lessen, het eindpunt van de cursus nadert. Deze lessen zullen voor u het fundament vormen van een buitengewoon succes in het vervullen van uw wensen, vooropgesteld uiteraard, dat u de wenken van deze cursus toepast.
Zeker, het zijn er zoveel, dat u ze onmogelijk allemaal kunt opvolgen, maar dat is ook niet noodzakelijk. U hebt geleerd om scheppend te denken en gebruik te maken van uw psychologische momenten die u naar uw doel kunnen voeren.
Tot slot noemen we nog een tiental voorname punten uit deze cursus, bedoeld als een ruggesteuntje op weg naar uw succes.

 
DE INGEVINGEN VAN UW ONDERBEWUSTZIJN
Pak nog eens de tekening met de beide driehoeken. Laat iedere keer weer tot u doordringen, dat u met uw onderbewustzijn ontzettend veel meer kunt bereiken dan met uw energie-verslindend bewustzijn.
U vindt bijna altijd dat de ideeën, die door uw geest flitsen, verkeerd of negatief zijn. Daar tegenover komen de goede gedachten bijna steeds in beelden naar boven en die moet u proberen uit te voeren.
Denk positief en denk aan uw eigen succes. Ziet u zich in uw geest allerlei dingen doen die met dat succes te maken hebben, of er het gevolg van zijn.


WAT IS HET MOEILIJKSTE VAN ALLES ?
In de praktijk blijkt dat het moeilijkste van alles is: het maken van een begin, van een goede start. U ziet iemand die heel veel meer verdient dan u. De man heeft een boekhouder, een fabriekschef en een verkoper in dienst die bijna altijd, op hun onderdeel, veel meer weten dan hijzelf. Toch heeft de baas een veel hoger salaris. Heel vaak is de reden dat zij niet over het moeilijke begin weten te komen, het maken van een start. Het blijft bij een voornemen. Op uw kantoor komen veel Spaanse brieven binnen en u bent de Spaanse taal niet machtig. U moet daarom de brieven naar een vertaalbureau brengen. Tijdens de wandeling erheen krijgt u de gedachteflits om Spaans te gaan leren, dan kunt u de brieven zelf beantwoorden.
Succesvolle mensen zetten dit voornemen nu om in daden en onderscheiden zich daarmee van de rest van het personeel. Promotie is het resultaat.

INGEVINGEN OPVOLGEN
In bijna alle godsdienstige verhalen uit de oudheid leest u over goede en kwade geesten. De goede geesten gaven positieve wenken terwijl de kwade geesten de mensen negatieve gedachten in hun oor fluisterden.
In schilderijen van oude meesters vindt u dit vaak terug in afbeeldingen van engelen en duiveltjes. Heel vaak viel daaruit de stemming van de artiest te achterhalen. Veel mensen vinden dit onzin, maar de psychologie vindt hoe langer hoe meer bewijzen dat de artistieke gevoelens van kunstschilders uit vroegere jaren wel degelijk op waarheid berusten. Positieve en negatieve gedachten behoeven niet altijd in woorden te worden overgebracht. Daarom is het van het allergrootste belang dat u uw geest openhoudt voor het goede door in positieve richting te denken, zelfs al lijkt alles om u heen nog zo somber en tragisch.


Een wijsgeer heeft ooit eens geschreven:

geld verloren  -  niets verloren
moed verloren  -  veel verloren
eer verloren    -  alles verloren


In dit geval moet u eer lezen als “positieve gedachten”. Als u die verliest, hebt u werkelijk alles verloren.In uw omgeving is er ongetwijfeld iemand die u bijzonder lief hebt of voor wie u een buitengewoon grote bewondering voelt. Plak van hem/haar een foto in uw agenda of zet een lijstje op uw bureau. Vele mensen vinden dit dwaas, maar u behoort niet tot die velen. U bent voor succes geboren! Negatieve mensen kijken niet naar succesvolle mensen. Zij leven slechts in een sleur en missen de krachten van het scheppend denken.PROBEER NIET ALLES TE BEGRIJPEN
Er is een oud gezegde dat luidt: “hoe meer ik weet, des te meer ik ontdek dat ik eigenlijk niets weet”.
De mens is van nature een nieuwsgierig wezen en veelal niet tevreden voordat hij het naadje van de kous van allerlei dingen heeft gevonden.
Daarom is het eigenaardig dat wij ons zo vaak met een kluitje in het riet laten sturen. Heel jonge kinderen vragen waar de kindertjes vandaan komen. Als antwoord is de ooievaar verzonnen en met dit antwoord is het kind tevreden. Hij vraagt zich niet af waar dan die ooievaar het baby’tje vandaan haalt. Zo ook met Sint Nicolaas: die komt plotseling uit Spanje en neemt cadeautjes mee. De vraag, hoe of deze goedheiligman daaraan komt, wordt nimmer gesteld. Maar niet alleen kleine kinderen zijn op allerlei gebied goedgelovig; ook volwassenen met een grote ontwikkeling geloven vaak alles. Als een potlood op de grond valt, zegt iemand dat dit wordt veroorzaakt door de zwaartekracht en als hij de schakelaar van de lamp omdraait, dan komt er licht door de elektriciteit. Toch zijn er maar heel weinig mensen, die u kunnen vertellen, wat nu zwaartekracht of elektriciteit is. Noot van de bewerker: Dit valt nog sterker op bij het gebruik van de elektronische hulpmiddelen in de 21ste eeuw. Iedereen gebruikt tegenwoordig een computer, tablet mobile telefoon en GPS maar (vrijwel) niemand heeft enig idee hoe het kan of hoe het werkt. Wij mensen voelen ons de heren van de schepping en verbeelden ons buitengewoon veel te weten. Zeker, wij weten al heel wat meer dan dieren en kunnen op enkele gebieden vrij logisch denken. Maar als u de omvang van deze wetenschap in haar geheel vergelijkt met het water van alle oceanen, dan is wat de mensheid in de huidige tijd aan kennis bezit, misschien nog niet eens één druppeltje zeewater. Met deze vergelijking kunt u begrijpen welke enorme mogelijkheden voor de mensheid - en voor u - nog braak liggen. En u moet zich ook verzoenen met de gedachte dat u niet alles kunt begrijpen en evenmin behoeft te begrijpen.


BLIJF ALTIJD OPTIMISTISCH
Als u om u heen kijkt ziet u dat alles voortdurend groeit en verandert, maar dat alles na verloop van tijd ook weer vergaat. Sommige mensen noemen dit de wil van God, anderen de Natuur en weer anderen de Kracht.
Deze kracht is onuitputtelijk, want na elke dood volgt weer een nieuw leven.
Niettegenstaande het verdriet en de smart van de dood, geeft het nieuwe leven voor ieder, die zich ervoor openstelt, toch weer nieuwe vreugde. Dit vindt u ook terug in alle godsdiensten, mits u niet tracht te begrijpen wat er allemaal gebeurt.

Op een bepaald moment in uw leven moet u kiezen of u wilt drijven of gedreven worden.
Als kind bent u altijd gedreven, maar hoe ouder en verstandiger u wordt, des te meer krachten u vergaart om zelf te drijven en om minder gedreven te worden. Bedenk, dat het de bedoeling van de natuur is dat u met de jaren opgroeit en meegroeit en dat u de scheppende en leidende krachten evengoed ontwikkelt als de spieren van uw lichaam. Dit kan met enthousiasme.
U zult een keus moeten maken om een koning te worden of een slaaf. De koning laat zich leiden door positieve gedachten en ingevingen, terwijl de slaaf zich laat leiden door de omstandigheden. Zij geloven niet aan ingevingen of intuïtie. Zij komen nooit in geestdrift en voor hen wordt het leven dikwijls een (tragische) tredmolen. Maar u, die deze cursus volgt, zult in dit leven het succes en het geluk veroveren waarvoor u bent geboren. Dit betekent dat u uw wensen nog in dit leven wilt verwezenlijken. En daarbij hebt u weer de hulp van anderen nodig. De methode hiervoor is om anderen uw wensen tot de hunne te laten maken.

CREËER EEN VAANDEL
Napoleon vormde een leger van jonge mensen uit vele landen, die geen enkele liefde voor Frankrijk hadden. Napoleon vond nu een bindmiddel waarvoor elke soldaat zou willen sneuvelen: een VAANDEL.
Het werd een vorm van vlagverering, die tot vandaag de dag nog van kracht is. De koning en de president groeten het vaandel, waarmee aan het regiment eer wordt betoond. Nieuwe officieren leggen de eed van trouw af op het vaandel. Doordat de soldaten wordt geleerd dat de eer van de vlag boven alle andere eer gaat, zijn zij bereid hun leven daarvoor te offeren. Napoleon stuurde één waaghals met het vaandel voor de troepen uit en het regiment liep er juichend achteraan. Een goede leider creëert een “vaandel”, een symbool waarin zijn medewerkers zich kunnen vinden en waarvoor zij bereid zijn om te “sterven”. En het vaandel wordt gedragen door een enthousiaste vaandeldrager, die de “soldaten” met zijn enthousiasme aansteekt. Maak eens een vergelijking met een voetbalwedstrijd: het vaandel zijn de clubkleuren en de clubvlag en de eer is voor de club, dorp, stad of land.

BRENG EER IN HET SPEL
Als u nu denkt aan de vlag van Napoleon of de vlag van “de club”, dan zult u begrijpen hoe gemakkelijk het is om mensen voor uw ideeën warm te maken. Dit kan door “eer” in de strijd te werpen: eer voor de persoon, voor het bedrijf, of voor het product. Om dit idee over te brengen zult u zelf enthousiast moeten zijn om het met geestdrift over te brengen. Dan bent u onweerstaanbaar en zullen anderen voor deze, soms dwaze, denkbeelden opofferingen willen getroosten.

DE ‘KRACHT’ VAN UW ONDERBEWUSTZIJN
Het is al dikwijls gesteld: uw onderbewustzijn is uw machtigste partner in de strijd voor succes. Kijk daarom regelmatig naar de beide driehoeken, waarin duidelijk wordt weergegeven hoe de verhouding bewustzijn/onderbewustzijn is. Denk aan de wekkerfunctie en alle automatische handelingen die u met uw onderbewustzijn verricht. Beschouw de ingevingen, die u uit uw onderbewustzijn haalt, als signalen die tot goede resultaten kunnen leiden. Pak deze signalen op en doe er wat mee. Natuurlijk zult u bepaalde schroom moeten overwinnen om op uw onderbewustzijn te vertrouwen. Dit lukt alleen maar wanneer u positief blijft denken en de negatieve gedachten uitbant. Durf te vertrouwen op uw onderbewustzijn en uw ingevingen. Sommige mensen zullen dit uitermate dwaas vinden omdat zij elke beslissing uitstellen en zij er over na blijven denken. Zij gebruiken hun hersenen, wegen continu het voor tegen het tegen af, omdat volgens hun benadering de negatieve gedachten een hoofdrol meespelen. De mensen met deze instelling zijn eigenlijk beklagenswaardige mensen die het zichzelf in het leven buitengewoon moeilijk en onplezierig maken.
Maar u, die deze cursus heeft gevolgd, zult meer en meer tot de overtuiging komen dat uw onderbewustzijn alwetend is. Positief ingestelde personen leren op hun onderbewustzijn te vertrouwen, die hen tot successen brengt welke verstandelijk niet zijn te verklaren. Neem nu eens voorbeelden van sportlieden voor ogen: een doelverdediger die bij een hoekschop op het juiste moment opspringt en de bal uit de lucht plukt, of naar de juiste hoek duikt om de ingeschoten bal klemvast te pakken: daarover heeft hij geen seconde nagedacht. Hij vertrouwde op zijn onderbewustzijn. De beroemde goal van Marco van Basten, die in 1988 uiteindelijk Nederland Europees Kampioen maakte, was een ingeving en geen bewuste berekening. Tijd om na te denken had hij niet, maar hij vertrouwde wel op zijn onderbewustzijn. Doelverdedigers vertrouwen vaak op hun intuïtie door naar de goede hoek te duiken en soms stoppen zij dan de penalty. Het gaat wel eens verkeerd en duikt de keeper naar de verkeerde hoek, De polsstokhoogspringer Rens Blom gaf op de wereldkampioenschappen in Helsinki zijn onderbewustzijn opdracht om over de lat te springen. Met een sprong van 5.81 meter was hij de eerste Nederlander die ooit goud behaalde op de wereldkampioenschappen.

RESULTATEN KOMEN LANGZAMERHAND
Successen komen niet vanzelf. In het begin van een actie zult u mogelijk falen. Blijf toch vertrouwen op uw onderbewustzijn, op uw ingevingen en op uw intuïtie. Het zal blijken, dat u er hoe langer hoe meer op kunt en gaat vertrouwen. Dit naarmate u ze vaker hebt gevolgd en de voordelen ervan u langzamerhand duidelijker worden. Regelmaat is daarbij van groot belang. Indien u de voor u zelf meest gewichtigste wenken en tips uit deze cursus toepast, zult u er wonderlijke resultaten van beleven. Maar wanneer u slechts bij incidentele gelegenheden een wenk of tip toepast mag u zeer waarschijnlijk weinig goeds van deze cursus verwachten

GRIJP NU UW KANSEN, WANT BEDENK:

U BENT VOOR SUCCES GEBOREN!