les 5
HARMONIËRENDE GEDACHTENGOLVEN
     
Wanneer u een steen in het water gooit, vindt u het heel normaal dat er golven ontstaan. Hoe groter en zwaarder de steen, des te groter de golven.
Wanneer er in een vijver twee roeibootjes liggen en de roeier in het ene bootje gaat schommelen, dan gaat het andere bootje ook schommelen. En hoe heviger de schommelingen in het ene bootje, des te heviger de schommelingen in het andere bootje.


Warmte, licht, geluid en gedachtegolven planten zich voort, zowel bij mens als dier. Dieren hebben een “antenne” voor gevaar en ook in de paringstijd voor elkaar. Ook mensen hebben deze gedachtegolven, die uit de hersenen voortkomen. We zullen ons niet verdiepen in de vraag hoe het kan, maar wel wat we ermee kunnen doen. Houdt de vergelijking met de beide roeibootjes goed voor ogen: hoe sterker u signalen uitzendt, des te meer invloed ze op uw omgeving zullen hebben.

Ieder mens heeft in zijn hoofd een denkbeeldig zend- en ontvangsttoestel voor het zenden en ontvangen van gedachtegolven. U merkt ze vrijwel altijd; ze komen heel vaak uit het onderbewustzijn. Bij een allereerste kennismaking begint het al: het klikt of het klikt niet. Met de één wisselt u een paar algemeenheden uit, die niet tot u doordringen, met een ander zit u direct op dezelfde frequentie. U voelt als het ware of u de gesprekspartner mag en of hij u aardig vindt.

U “proeft” op een begrafenis een heel andere sfeer dan op een bruiloft, omdat mensen andere gedachtegolven uitzenden. En bent u wel eens op visite geweest bij een echtpaar, dat zo juist een echtelijke twist heeft gehad? Voor de buitenwereld lijkt het pais en vree, maar u voelt de vijandige sfeer hangen. Mogelijk hebt u ook wel eens gezegd: “ik raadde zijn gedachten” of “ik voelde dat hij niet de waarheid sprak” of “ik merkte aan alles, dat hij niet meende wat hij zei”, kortom allemaal voorbeelden van gedachtegolven die u al vele malen onbewust heeft gebruikt. Waarschijnlijk hebt u altijd beweerd, dat het uw intuïtie was. Dat kan natuurlijk kloppen, maar u zult wel open moeten en willen staan voor de gedachtegolven van de ander.

HARMONIËRENDE GEDACHTEN

Wanneer u de uitgezonden signalen van uw gesprekspartner wilt ontvangen, dan zult u er wel voor moeten openstaan. Probeert u zich te verplaatsen in de gedachtegang van de ander. Deze ander zal voelen dat u pogingen doet om op zijn frequentie te komen en hij zal dit als prettig ervaren. Is er een verschil van frequentie probeer er dan achter te komen waarom de ander zo denkt of handelt.
Mensen met harmoniërende gedachten voelen zich tot elkaar aangetrokken.


Dit heeft u zelf onbewust al vele malen ervaren. Maar nu gaan we dit iets bewuster aanpakken en “spelen” met oorzaak en gevolg.


Passief of actief

U bent bijvoorbeeld passief wanneer u zich laat knippen, een kop koffie laat brengen, of sleurwerkjes aan anderen overlaat. Dit is een gezonde passiviteit.


U wilt een leidende actieve persoonlijkheid zijn in de maatschappij. Dit kunt u alleen worden wanneer u dit sterk wenst en met die gedachte uw onderbewustzijn voedt. Als mens bent u gelijk aan uw gesprekspartner: u bent eender geschapen met dezelfde organen: hart en longen functioneren identiek. Maar uw geestelijke bagage verschilt door studie en ontwikkeling. Bestudeer eens het leven van succesvolle mensen. U zult ontdekken dat hun bekwaamheden echt niet vele malen groter zijn maar dat zij de aanwezige bekwaamheden beter benutten. Doordat zij bewust of onbewust gebruik maken van hun onbewuste krachten, steken zij boven de anderen uit en komen op hogere posities met hogere financiële beloningen.

Succesvolle mensen zenden sterke positieve gedachten uit; zij inspireren daarmee hun omgeving tot grote prestaties.

Laten we een proef nemen: u ontmoet een nieuwe (zakelijke) gesprekspartner.
Een stevige handdruk is het begin, een vriendelijke glimlach op uw gelaat is de volgende stap.


Vervolgens zendt u een gedachtegolf uit in de trant van: “ik vind u aardig!”. Hoe sterker deze gedachte is des te groter zal de deining zijn.
Uw gesprekspartner zal dit voelen en uw golfbeweging positief beantwoorden.
Wanneer u een signaal bij een (slappe) handdruk zou uitzenden in de trant van: “ik vind je een minkukel” dan zal hij dit gegarandeerd oppakken en het gesprek afbreken. Iedere positieve gedachte is een positieve gedachtestoot, die de richting van het gesprek positief beïnvloedt. Een negatieve gedachtestoot is eigenlijk verkwiste energie en leidt tot niets.


Laten we dit eens met een voorbeeld duidelijk maken.

Stel u heeft drie wensen, die elk ongeveer tienduizend euro kosten: u wilt een mooie reis maken, een nieuwere auto aanschaffen of het interieur van uw huis compleet vernieuwen. Het probleem is echter, dat u de tienduizend euro nog niet bij elkaar heeft om zelfs maar één wens te verwezenlijken. Dus u zult een plan moeten maken om tienduizend euro te gaan sparen.

U komt in actie

In de vorige lessen heeft u geleerd dat u eerst een beeld van uw wensen moet vormen en dit naar uw onderbewustzijn moet brengen.

De vraag is nu, welk beeld? Wordt het de reis, de auto of de meubels voor het huis? Uw geest gaat zwabberen. Het ene moment kiest u voor de auto, maar vindt die reis ook wel aantrekkelijk en het idee van een lekkere luie stoel gooit u ook niet weg.

Dit alles vraagt een enorme energie met het gevolg dat in de meeste gevallen uiteindelijk helemaal niets van uw wensen gerealiseerd wordt.

Wat gaan we dan wel doen?

Stel eerst een prioriteit (het wordt de auto);
Breng dit beeld nu positief in uw onderbewustzijn (merk, type en kleur);
Vervolgens bant u de andere ideeën uit uw geest.

U ziet de auto nu steeds nadrukkelijker voor u, u ziet u zelf al achter het stuur zitten en trots door de straat rijden. U gaat naar de RAI en bekijkt de nieuwste snufjes op de autobeurs. U gaat naar autodealers voor folders en heeft u een leuk model gevonden: plak dan een foto op het bekende bord achter uw computer. U praat er met iedereen over die iets met auto’s heeft. Kortom door alleen de auto voor ogen te hebben en daar in het onderbewustzijn steeds mee bezig te zijn bant u het idee van een wereld reis of die gemakkelijke luie stoel met 8 knopjes om nog meer te kunnen relaxen uit uw geheugen.

een klein intermezzo: VERBRAND DE SCHEPEN ACHTER U.

Denk aan het verhaal van de Romeinse veldheer die heel erg lang geleden Engeland wilde veroveren. Toen deze veldheer bij Dover was geland, werd de Romeinse legerschare op de krijtrotsen opgesteld en werden de schepen, waarmee de soldaten aan land waren gegaan, in brand gestoken. Nu wist dit Romeinse leger, dat het moest overwinnen of sterven; een terugtocht was niet meer mogelijk en daardoor werd de overwinning een feit.
De nadien veel gebruikte uitdrukking: “hij verbrandde de schepen achter zich” herinnert nog aan dit voorval.


Terug naar de auto: Wanneer u “overloopt” van uw geestdrift en beelden, dan zult u merken dat alle (financiële) offers, die u zich voor de realisatie van uw wens moet getroosten, u licht zullen vallen. Sterker nog: u zult er zelfs genoegen aan beleven.

ENTHOUSIASME BRENGT WONDEREN TOT STAND

Enthousiasme heeft een magische invloed op minder geestdriftige personen. Zij voelen als het ware dat u overloopt van geestdrift en zij willen graag daarvan meeprofiteren ter versterking van hun eigen levenslust.
Wanneer u door uw geestdrift positieve gedachtegolven uitzendt, zult u steeds meer volgelingen krijgen, die uw enthousiasme en levenslust bewonderen.
Hun gedachtegolven harmoniëren met die van u en zij zullen deze versterken.


NIETS WERKT ZO AANSTEKELIJK ALS ENTHOUSIASME!!

Naar het schijnt is “denken” het zwaarste werk voor de mensheid. Dat is te begrijpen, omdat we dit per slot van rekening nog maar sinds enkele eeuwen met regelmaat en intensiteit doen. Dit is ook de reden waarom met denken nog zoveel fouten en vergissingen worden gemaakt. De hoofdzaak is echter, dat de meeste mensen zich liever niet of nauwelijks tot logisch denken inspannen.

Zij vinden het prettiger, dat anderen voor hen denken; dan dat zij dit zelf moeten doen. Vandaar het grote aantal passieve mensen. Zij weten zichzelf niet aan de gang te krijgen en kunnen nog minder anderen vooruitkrijgen.

Om anderen te kunnen beïnvloeden behoort u allereerst zelf gedachten te hebben en deze in beweging, in deining, te brengen op een zodanige wijze dat u ze op anderen kunt projecteren.

Noteer:

U KUNT ALTIJD ANDEREN MET UW GEDACHTEN BEÏNVLOEDEN, VOOROPGESTELD DAT UW GEDACHTENGOLVEN VOLDOENDE IN DEINING ZIJN GEKOMEN !!

Indien u dus met werkelijke geestdrift bezield bent, krijgt u steeds meer volgelingen en vrienden die uw buitengewone levenslust en veerkracht bewonderen. Dit zal uw gedachten ook nog gaan versterken.
Uw volgelingen zullen doorgaans over minder geestdrift beschikken, maar zullen het prettig vinden met uw hulp hun eigen gedachtegolven te vergroten. Hun gedachtegolven zullen zich met die van u harmoniëren en ze ook nog versterken.


Hogepriesters van verschillende godsdiensten hebben dit ook al heel vroeg in de geschiedenis begrepen. Zij hadden nooit van gedachtegolven of van psychologie gehoord, maar door hun status konden zij eisen, dat de mensen op bepaalde momenten en op bepaalde plaatsen samenkwamen om naar het uitzenden van hun gedachtegolven te luisteren.
Zij wisten, dat de gedachteoverbrenging bevorderd wordt door een grote groep mensen bij elkaar te brengen door klokken te luiden of door muziek te maken.
Deze hogepriesters lieten de mensen massaal bidden, zingen en bepaalde ritmische bewegingen maken. De Mohammedanen buigen zich bijvoorbeeld gezamenlijk op hun gebedskleedje in de richting van de opkomende of ondergaande zon en zeggen gelijktijdig hun gebeden op. Ook het gezamenlijk zingen van vaderlandse of strijdliederen kunt u als een ritmische handeling beschouwen. De geschiedenis kent vele dictators die de macht van deze psychologie hebben onderkend en gebruikt dan wel misbruikt hebben.


Maar ook de moderne zakenman weet hoe hij harmonierende gedachtengolven kan verkrijgen en deze gebruiken. Hij beïnvloedt zijn afnemers, maar ook zijn aandeelhouders om bepaalde beslissingen door te drukken. Bedenk goed, dat hoe meer ritme u in uw gedachtestoten aanbrengt, hoe vaker u ze herhaalt, des te groter de kracht van de golving zal zijn.

ZET UZELF TOT ACTIE AAN

Probeer vandaag eens uitsluitend POSITIEVE actiegolven op te wekken. Onderdruk iedere negatieve gedachte en probeer deze te vervangen door een positieve gedachte. Probeer uw gedachtegolven in overeenstemming te brengen met de mensen uit uw omgeving waarmee u vandaag in aanraking komt door extra vriendelijk en opgewekt te zijn. Heb voor ieder een hartelijk woordje en geef beslist geen kritiek op onvolkomenheden.

Natuurlijk is de kans groot, dat u de eerste keren (gedeeltelijk) faalt, maar het spreekwoord zegt het: “Oefening baart Kunst