Les 50
UW GEEST IS GEMAKKELIJK TE VERBETEREN

Zonder twijfel zijn (waren) de Chinezen de hardste werkers ter wereld. Zij ploeteren van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Bovendien zijn zij van nature zuinig en zullen niets van enige waarde weggooien.
Toch zijn (waren) de Chinezen de armste bewoners van onze aardbol. Waarom toch? Omdat zij de negatieve gedachten in hun geest niet verbeteren en daarom blijven zij op hetzelfde peil staan. Noot van de bewerker: deze tekst dateert van 1937. Er is na de Tweede Wereldoorlog wel het een en ander veranderd. Dit is te danken aan Chinezen, die wel groot konden denken en creatief waren. Anno 2016 behoort China tot een toonaangevende economie.


U als westerling bouwt uw succes op feiten. Nog nooit is succes op wensen gebouwd en al evenmin op wilskracht. Dit betekent dus, dat u in actie moet komen en dat u doet wat u moet doen.

Kijk om u heen en u zult ontdekken dat van de honderd mensen in uw omgeving slechts twee werkelijk succes hebben. De acht en negentig anderen hebben wel eens een tijdelijk succesje, maar moeten toch niet als succesvol worden beschouwd. Zij volbrengen niet wat zij verlangen. Zij hebben nog tal van wensen, die onvervuld blijven omdat zij de geheimen van het geld verdienen niet hebben kunnen ontdekken.

Van elke honderd jongelui trachten er maar drie of vier hun geest te verbeteren door praktische boeken over hun vak te lezen. En van die drie of vier vallen er dan weer twee af, die het boek wel lezen, maar de tips die in de boeken staan, niet toepassen.
Ook in deze cursus staan nuttige wenken en het is aan u om deze echt toe te passen.EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM


De oude Grieken zeiden al dat alleen in een gezond lichaam een gezonde geest kan huizen. Veel moderne jonge mensen verwaarlozen hun lichaam en willen dan ineens de opgelopen achterstand weer inhalen. Zij vergen dan teveel van hun hart, hun longen en hun spieren, die deze overmatige inspanningen niet kunnen verwerken. Daarmee verzwakken zij hun geest en hun persoonlijkheid. Maar het is toch de persoonlijkheid, die 85% van iemands succes betekent.
Ook uw gezondheid moet u planmatig op schema houden.BEREID U VOOR OP UW SUCCES


Het is een vaststaand feit: het is veel gemakkelijker om succes te behalen dan om te falen. Toch vragen veel mensen zich af waarom zo weinig mensen successen behalen. Het antwoord is eenvoudig; deze mensen komen niet uit zichzelf tot actie en willen zich slechts door anderen laten leiden.
Deze mensen zijn er tevreden mee, een klein tandradertje in de het raderwerk van de maatschappij te blijven. Het zijn echter de actieve mensen die het raderwerk in beweging brengen. En volgens onderzoeken is dit slechts een 10%.


Alle begin is moeilijk. Dit geldt ook voor de weg naar succes. Veel mensen die de eerste stap op weg naar succes zetten, zien niet terstond het succes waarop zij hopen. Zij raken dan ontmoedigd en berusten in hun lot om kleine bijlopers te blijven.
Dit zijn altijd de mensen, die zich onvoldoende hebben voorbereid op hun succes. Zij willen te vlug, neen sterker nog, zij verwachten, dat het succes in hun schoot valt. Succes valt echter nooit vanzelf in uw schoot. Altijd zal weer blijken, dat u ervoor in actie moet komen en ervoor moet vechten.


Eerst liepen de mensen van A naar B. Uitvinders hebben toen een “machine”, later gewoon een fiets genoemd, geconstrueerd, waarmee de mens zich sneller kon verplaatsen. Omdat het echter niet snel genoeg en niet gemakkelijk genoeg ging, bedachten diezelfde uitvinders een motorfiets, die zelfs geen enkele lichamelijke energie kostte en nog veel sneller ging. Ook dit was voor verbetering vatbaar en Henry Ford bedacht zijn auto en om de cirkel rond te maken, werd de auto opgevolgd door het vliegtuig.

Het is een simpel voorbeeld van de enorme mogelijkheden die de menselijke geest heeft voortgebracht. De wereld geeft haar prijzen aan hen, die hun geest gebruiken en daarmee de beste resultaten tonen. Edison, Bell, Marconi en James Watt, om maar slechts enkele te noemen, danken hun successen aan hun creatieve geest.


OOK UW GEEST KAN WONDEREN VERRICHTEN


Weet u wat het mooie van uw geest is? Dit kunt u het beste ontdekken, als u uw geest met uw eigen lichaam vergelijkt. Als u een goede trainer in dienst neemt, kunt u misschien bereiken, dat u 50% harder kunt lopen, zwemmen of fietsen.
Maar met uw geest kunt u gemakkelijk vele malen meer doen: u kunt uw inkomen verdubbelen, een betere positie veroveren en uw vriendenkring uitbreiden.
De bijzonderheid van uw geest is bovendien, dat deze zo gemakkelijk is te trainen. U hebt geen trainingbaan nodig, geen ingewikkelde hulpmachines, sterker nog u hebt er zelfs geen trainer bij nodig. U moet slechts gebruik maken van uw Psychologische Momenten, waarmee u buitengewone vorderingen kunt maken.


Wat voor werk u ook doet, steeds speelt uw geest een grote rol. Zij die succes hebben, laten hun geest een extra grote rol spelen. U wordt in de wereld niet beoordeeld naar uw arbeid, maar naar de resultaten daarvan. Dit is iets wat u voor ogen moet houden.
Zijn de resultaten goed, dan wordt er maar al te vaak van “geluk”, soms zelfs van “stom geluk” gesproken. Maar slechts zelden speelt het geluk echter een rol.


Mensen, die hun psychologische momenten gebruiken om scheppend te denken en trachten hun geestelijk radiotoestel af te stemmen op de gedachten van anderen, dat zijn de mensen die successen behalen en de bewondering van hun omgeving oogsten.
Neemt u nu eens voor en voer dit voornemen ook uit, dat u iedere dag op een vastgestelde tijd minstens een kwartier besteedt voor scheppend denken. Dat zijn scheppende gedachten om uw taak beter, oorspronkelijker, sneller of efficiënter uit te voeren.
Dikwijls zult u ook op zulke momenten tot geheel nieuwe plannen en ideeën komen, die zelfs een ommekeer in uw leven teweeg kunnen brengen.
Onthoud goed, dat u veel beter bent dan u denkt! Vertel u steeds weer, dat Moeder Natuur u bij uw geboorte een portie gezond verstand heeft gegeven. Gebruik dat dan ook: veel en altijd.ANDREW CARNEGIE


Eén van de grootste successen in de wereld behaalde de staalkoning Andrew Carnegie, die in Den Haag het Vredespaleis liet bouwen.
Andrew was in zijn hele leven slechts een paar jaar op school geweest en hij groeide op in bittere armoede. Hij had minder parate kennis dan al zijn leeftijdgenoten. Toch werd hij één der grootste successen ter wereld, die met zijn staalfabrieken miljoenen dollars verdiende.


Wat was nu de oorzaak van Carnegie’s grote succes? Hoewel hij nog nooit van psychologie had gehoord, kwam hij onbewust met deze wetten in aanraking. Hij leerde zichzelf om zijn gedachten met die van zijn klanten en personeel zodanig te laten harmoniëren, dat hij allerlei dingen kon doen die zo voor de hand lagen, maar die door anderen, zijn concurrenten, niet werden gezien.

In een psychologisch moment voor scheppende gedachten vroeg hij zich af: “Als de anderen en ik nu bijna dezelfde prijs voor staal berekenen, wie krijgt dan de voorkeur bij het vergeven van de order?” Zijn concurrenten hadden hierover nog nooit nagedacht en over een antwoord al helemaal niet. Zij probeerden slechts hun staal alsmaar goedkoper aan te bieden.
Carnegie dacht wél na en zijn antwoord was: als de koper mij het aardigst vindt, dan zal hij mij de levering gunnen bij gelijke prijzen en gelijke omstandigheden. Dus trok Carnegie er op uit en in plaats op zijn kantoor te zitten, ging hij als grote baas zijn klanten opzoeken en maakte zichzelf bemind.


Eén van zijn beste klanten was de Pennsylvania Railways, waarvan J. Edgar Thomson de directeur was. Carnegie ging een nieuwe rail-fabriek bouwen en vroeg J. Edgar Thomson toestemming om de nieuwe fabriek de “J. Edgar Thomson Steel Works” te mogen noemen. Uiteraard werd deze toestemming gegeven en het was natuurlijk niet verwonderlijk, dat alle toekomstige orders van de Pennsylvania Railways naar deze fabriek van Carnegie gingen.

In de opbouw van een goed spoorwegnet kampten de spoorwegen altijd met de problemen van bruggen over ravijnen en water. Aanvankelijk waren deze van hout, met alle gevaren van dien. Carnegie, de staalleverancier, stichtte de American Bridge Co. die de spoorwegen kant en klare stalen bruggen aanbood.

Om tot zulke ideeën te komen had Carnegie werkelijk geen schoolontwikkeling nodig. Integendeel, bij zijn concurrenten zaten veel koppen met hoge opleidingen in de directie.
Deze knappe mensen zochten hun heil in bezuinigingen in de fabricage in plaats van hun geest open te stellen voor nieuwe ideeën.MAAK TIJD VOOR SCHEPPENDE GEDACHTEN


Met uitzondering van enkele luiaards zijn bijna alle mensen ploeteraars. Zij werken zogezegd dag en nacht met hun geest of met hun spieren om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.
Slechts twee van de honderd van deze ploeteraars kunnen rekenen op werkelijk succes. Hoe komt het toch, dat zo weinig mensen hun echte wensen en jeugdverwachtingen weten te verwezenlijken? De reden is simpel: bijna iedereen bemoeit zich slechts met de buitenkant van de problemen en dringt niet tot de kern door. Toch is het altijd de kern waar het op aan komt, die, vreemd genoeg door de meeste mensen over het hoofd wordt gezien.
Men behoeft geen geleerde te zijn om dit te doorgronden. Het enige wat u moet doen, is dagelijks, bij voorkeur op een vast tijdstip, uw geest open te stellen voor nieuwe scheppende gedachten.


Nu zal blijken, dat ook u ongeduldig bent; veel mensen wagen een poging om iets nieuws te beginnen maar geven het bij gebrek aan directe successen, direct al weer op. Blijf het proberen. U kunt niet direct succes verwachten. U zult moeten leren om uw geest af te stemmen op die van een ander en u zult merken, dat in het begin deze gedachten nog niet met die van de ander harmoniëren.


HEB ZIN IN UW WERK


Hoe dikwijls gebeurt het niet, dat u een werkje uitstelt omdat u er geen zin in hebt. U hebt er geen zin in, omdat uw geest op dat moment niet is ingesteld op het werk. U hebt uzelf er niet enthousiast genoeg voor gemaakt. Met andere woorden: u hebt uw geest er niet vooraf op ingesteld om het werkje met plezier te doen.
Er moet harmonie tussen uw geest en uw arbeid zijn. Iedereen kent momenten, dat hij niet op dreef is en waarbij het werk niet wil vlotten zoals hij dat wenst. Toch zult u ontdekken, dat u in dit opzicht nog veel kunt verbeteren. Begin nergens aan, voordat u uzelf ervoor hebt opgewarmd. Zweep uzelf dus op om het werk aantrekkelijk te maken.
Natuurlijk hebt u ook dingen gedaan waar u tegenop zag, of die u aanvankelijk niet durfde. U wilde bijvoorbeeld van de hoge duikplank springen. Maar nu gaat u zich enthousiast maken, u zweept zich op en vertelt uw onderbewustzijn, dat deze hoge duiktoren eigenlijk maar kinderspel is. Nu komt u tot de verrassende ontdekking, dat u zonder problemen tot bijzondere dingen in staat bent, als u zich van te voren daarvoor hebt opgezweept en enthousiasme daarvoor hebt gekweekt.


Als dit nu lukt voor het springen van de hoge duikplank, dan moet het toch ook geschikt zijn voor normale dagelijkse werkzaamheden. Bovendien zult u ontdekken, dat het verrichten van moeilijke taken plotseling veel minder energie kost. Deze vrijkomende energie kunt u dan benutten voor scheppende gedachten.


ENTHOUSIASME VERJAAGT SOMBERE GEDACHTEN


Wie zijn nu eigenlijk enthousiast? Altijd zijn dat de mensen die kans zien om allerlei negatieve gedachten over boord te smijten. Ook u kunt dit als u zich er maar toe zet. Het is absoluut onmogelijk enthousiast over iets negatiefs te worden. U kunt niet enthousiast worden over mislukkingen.
Daarom dient u zichzelf iedere dag weer met enthousiasme te “besmetten”. Positief staan tegenover de dingen die u moet doen en die gedaan moeten worden. Mannen kunnen zich enthousiast maken voor hun (onaangename) scheerbeurt, terwijl de vrouwen met veel enthousiasme hun haren borstelen.
Beiden putten hun enthousiasme uit het feit, dat zij er nadien beter zullen uitzien.


Tot besluit een tweetal voorbeelden over goed en slecht creatief denken.

Een zeer geleerde professor had een poes en deze wierp op een bepaald moment zeven jonkies. De geleerde professor had in zijn garage deur een zgn. kattenluik. Na de geboorte van de zeven jongen, gaf de geleerde man zijn timmerman opdracht, om nog zeven kattenluikjes in de garagedeur te maken. Een schoolvoorbeeld van verkeerd toegepaste creativiteit.

Na de 1-ste Wereldoorlog (1914-1918) ontstond in Duitsland een groot tekort aan gas en de regering riep de bevolking op om er zuinig mee te zijn. Duizenden knappe ingenieurs hadden even zovele onuitvoerbare ideeën.
Maar een eenvoudige werkman die zijn gezond verstand gebruikte, merkte op dat zijn vrouw het gas onder het al kokende water niet direct uitdeed en dat daardoor soms minutenlang bleef doorkoken. Deze verkwisting bracht de simpele man op het idee om de vrijkomende stoom van het kokende water via een fluitje van zijn zoontje te laten leiden.
Dit veroorzaakte een snerpend geluid (het ontstaan van de fluitketel) en daardoor snelde elke huisvrouw naar het gas om het uit te draaien. De verfijnde uitvinding van een simpele man zonder een hoge opleiding, maar met gezond verstand, wordt nu nog steeds in alle huishouden van de wereld gebruikt.


Ook u zult simpele ontdekkingen gemakkelijker en ook eerder kunnen doen, wanneer u zichzelf maar blijft voorhouden:

IK BEN VOOR SUCCES GEBOREN.