Les 51
ORGANISEER UW LEVEN VOOR SUCCES

Om succes te veroveren moet u zich organiseren. Maar wat is nu eigenlijk organiseren? Niets anders dan het tot stand brengen van de samenwerking tussen verschillende organen of factoren om het gewenste doel te bereiken. U moet dus zorgen voor een goede organisatie voor u, achter u, naast u en om u heen.
Dit is iets wat alle grote leiders door de eeuwen heen hebben gedaan. Koningen omgaven zich met een hofhouding, wijze mannen en kunstenaars vormden scholen of een groep volgelingen, die hun ideeën verder uitdroegen. Zo zijn ook de diverse godsdiensten ontstaan, later de politiek partijen en de vakbonden. Ook de fabrieken en handelshuizen vonden hun oorsprong in een organisatie.


Om in een organisatie iets te kunnen verwezenlijken behoort u vóór alles de gedachten van anderen te laten harmoniëren met die van u. Om werkelijk succes te bereiken is het noodzakelijk daarvoor ook anderen in te schakelen. En dit gaat alleen, indien u hun vriendschap weet te winnen.

Grote leiders zijn op dit punt buitengewoon tactvolle mensen, die anderen aan anderen zich voor zich weten te winnen. Grote leiders zijn altijd voorzichtig in hun uitdrukkingen. Dingen die anderen onbelangrijk vinden, beschouwen zij als gewichtige factoren voor het opbouwen van hun succes. Daarmee kweken zij volgelingen.
Iedereen wil zich graag een beetje beter voordoen, dan hij werkelijk is. Wanneer u nu iemand in de gelegenheid stelt de betere kant van zijn persoon te openbaren, dan is hij daardoor gevleid en hij zal u niet alleen buitengewoon aantrekkelijk vinden, maar u ook als vriend beschouwen.


Hoe kan nu een ander gemakkelijk zijn goede kanten tonen? U moet hem in de gelegenheid stellen, sterker nog, aanmoedigen deze te demonstreren. Daarvoor zal hij u dankbaar zijn.
Ieder mens heeft wel een specialiteit, of hij nu boekhouder, bakker, piloot of zweminstructeur is. Vraag hem om inlichtingen over het gebied waarvan hij meer weet dan de gemiddelde mens en hij zal zich gevleid voelen en hij zal vriendschappelijke gevoelens ten opzichte van u krijgen.
Maak nu eens een lijstje van mensen, waarmee u op dit moment het meest in contact komt. Schrijf nu achter iedere naam een punt, waarin die persoon het meeste uitblinkt. Dit is al een eerste aanzet tot persoonlijke organisatie van uw omgeving. Hoe uitgebreider de lijst, des te groter uw mogelijkheden om adviezen te vragen.


Leiders op elk gebied stellen met opzet vragen, zelfs over dingen die ze zelf goed weten. Zij vragen die adviezen omdat de ondervinding hen heeft geleerd, dat er geen gemakkelijker methode bestaat dan om volgelingen te kweken en vriendschappen hecht en sterk te maken.


DE PIRAMIDE THEORIE

In uw omgeving heeft u ongetwijfeld veelbelovende jonge mensen ontmoet. Iedereen koesterde grote verwachtingen van hen, maar die verwachtingen werden echter niet verwezenlijkt omdat die jongelui geen fundament voor hun succes hebben gelegd. Zij schoten als een raket omhoog en vielen dan, verteerd door eigen vuur, weer even snel neer. Zij begrepen niet, dat slechts met behulp van anderen successen kunnen worden behaald. Zij hadden geen volgelingen gekweekt, zij waren de anderen veel te ver vooruit gekomen en in plaats van harmoniërende gedachten, die altijd steunend werken, bleken de gedachtegolven van hun zogenaamde vrienden en kennissen negatief te zijn. Zij wilden het succes voor zichzelf houden en niet met anderen delen.

Het werkelijke succes komt voort uit het bouwen van een piramide. Telkens als u een stapje hoger komt, moet u zorgen voor (nieuwe) vrienden, die u steunen. Hoe lager u staat, des te meer vrienden u moet zoeken.
Bedenk, dat u uw leven voor succes kunt organiseren door het kweken van vrienden en volgelingen. Zorg er wel voor, dat het echte vrienden betreft en geen schijnvrienden, die slechts op eigenbelang uit zijn.

U ziet, dat u op lagere rijen veel meer collega’s hebt, waarmee in een vriendschappelijke relatie kunt treden, dan op hogere. Maar probeer uit uw laag te ontsnappen, door contacten met de ene laag boven u. Naarmate u carrière maakt en hoger op de maatschappelijke ladder komt, dan zult u telkens nieuwe vrienden moeten maken. En hoe hoger u komt, des te meer inspanningen dit zal vergen. Niet voor niets zegt men vaak, dat het eenzaam aan de top is.


Om nu ware vriendschap te kweken, behoort u vóór alles de eer van uw werk met anderen te delen. Het is van buitengewoon veel belang om uw organisatie intact te houden en de vriendschappen in uw organisatie te versterken.

Om een goed voorbeeld van een organisatie te krijgen, zou u een concert van het Concertgebouworkest moeten bezoeken. In dit orkest, met soms meer dan honderd mensen, wordt in volkomen harmonie samengewerkt. Allen doen wat de dirigent wenst. Zij doen dit op een perfecte wijze, niet alleen in kracht en zuiverheid, maar ook op tijd, tot op een fractie van een seconde nauwkeurig.
Als beloning van het publiek volgt dan een ovationeel applaus en worden dirigent en orkest toegejuicht. De dirigent dankt met enkele buigingen het publiek voor het applaus voor hem en zijn orkest.
Maar hij onderkent, dat ook de orkestleden het hunne aan het succes hebben bijgedragen en hij gebaart het orkest op te staan en te delen in de ovatie. Heel vaak geeft hij de eerste violist ook nog een hand.


Wanneer de dirigent deze handelingen zou nalaten en de “eer” van het succes voor zichzelf zou opeisen, dan zou hij spoedig merken, dat de organisatie in zijn orkest wankel zou worden. Men viel niet meer op tijd in en af en toe kwam er een valse noot.
Een goede dirigent weet dat een orkest alleen goed speelt als het enthousiast is en mee mag delen in de eer.


Is uw eigen organisatie nu ook als een orkest, waarin de mensen in volstrekte harmonie moeten samenwerken? En wanneer deze samenwerking dan resulteert in een succesvol einde, laat u dan de medewerkers ook in het succes delen? Want bedenk steeds, dat iedereen naar eer snakt.


DENK IN BEELDEN EN SCHILDER MET WOORDEN

De letterlijke betekenis van het woord directeur is leider. Iedere directeur heeft dan ook andere mensen, die hij moet leiden naar hun succes, wat tegelijkertijd ook zijn succes wordt.

De meeste mensen denken heel weinig in beelden en daardoor hebben zij weinig scheppend vermogen. Men heeft sinds zijn jeugd geleerd om gedachten onder woorden te brengen en niet in tekeningen. Maar daarom bent u als (toekomstig) directeur verplicht uw volgelingen en medewerkers het werk zo voor te schilderen, dat zij het ook in beelden leren zien. Des te meer u bij de top van de piramide komt, des te meer u moet bouwen op hun initiatief en hun gedachtegolven.

Er zijn veel mensen, die zeggen, dat zij wel verantwoordelijkheid willen dragen, maar in vele gevallen zijn het meer woorden dan daden. Zulke mensen zijn meestal erg negatief en zeer kritisch aangelegd. Zij menen alles beter te weten, maar helaas is dat niet zo. Deze mensen moet u leren om verantwoordelijkheid te dragen. Begin met kleine opdrachten, die zij gemakkelijk kunnen uitvoeren en wanneer de opdracht is geslaagd, geef dan een compliment en ga verder met een moeilijker taak. Steeds bij het welslagen van de speciale taak moet in beperkte mate met complimentjes worden gewerkt. Ieder mens snakt naar eer, ook in deze gevallen! Van uw kant moet u de medewerkers aanmoedigen en ze enthousiast maken voor de uit te voeren taak.

Waak er echter voor om uw medewerkers niet te overladen met nieuwe taken en verantwoordelijkheden. De kans dat zij zich verslikken is dan levensgroot aanwezig. De grootste problemen liggen altijd bij het omschrijven van de opdracht. Zij kunnen niet in beelden denken en zijn daardoor niet in staat anderen duidelijk te maken wat zij precies willen. Zij geven grote en moeilijke opdrachten en staan verwonderd, als deze slecht worden uitgevoerd. Dan komen de standjes in plaats van de lof, waardoor het restant enthousiasme ook verdwijnt.
Eis dus in het begin niet te veel van uw medewerkers, leg slechts dan meer taken op hun schouders, wanneer deze schouders sterker zijn geworden.VERBETER UW ARBEID

Als u de tips en wenken uit deze cursus inmiddels hebt toegepast, dan bent u er ongetwijfeld in geslaagd vele werkjes beter en eenvoudiger te doen dan vroeger. Efficiency experts zeggen zelfs, dat er niet één soort arbeid is, dat niet kan worden verbeterd en vereenvoudigd.
Dan kost de arbeid minder energie en u spaart deze kracht voor scheppend denken, voor het maken van plannen en voor het veroveren van succes.
Trainers op sportgebied zijn eigenlijk niets anders dan efficiency experts. Door bepaalde technieken toe te passen kunnen sporters onder leiding van goede trainers ook tot betere prestaties komen. Ook in fabrieken kunnen werkzaamheden met een efficiëntere aanpak tot grotere productie leiden.


Wanneer u lichamelijke en/of geestelijke energie wilt besparen om deze voor betere doeleinden te gebruiken, ga dan na wat overbodig is. Organiseer uw bureau en ruim uw kasten op zodat u in de toekomst direct datgene kunt pakken wat u nodig heeft. Een slechte timmerman heeft de helft van zijn tijd nodig om zijn gereedschap te zoeken.
Maar ook in uw geest moet u schoon schip maken. Pluk de negatieve gedachten eruit, en roei ze uit met wortel en tak.


Wanneer een kapitein op een zeeschip een waarschuwing voor zware storm ontvangt, dan neemt hij zijn maatregelen. Alles moet worden vastgesjord, nergens mogen meer losse voorwerpen blijven slingeren. Daar komt de uitdrukking “Schoon schip maken” vandaan.
De concentratie kan zich nu volledig op de storm richten en niet op andere dingen zoals het struikelen over iets wat op het dek slingert.


Doe hetzelfde met uw geest: concentreer u op belangrijke dingen en zet de ballast vast. Niets is zo verkeerd als het verknoeien van energie aan dingen waar u per slot van rekening niets aan hebt. We leven in een tijdperk van specialisatie.
Wie succes wil veroveren moet zich specialiseren en zich niet druk maken over allerlei dingen die hem niets aangaan of die hij toch niet kan veranderen.


Dit houdt in, dat u geestdrift moet opwekken voor één specifiek gebied; het zal (te) moeilijk zijn om een expert te worden in de handel én in de politiek. Maak een keus voor uw leven en zet u daarvoor voor de volle 100% in.


HET GEHEIM VAN HENRY FORD EN VAN WALTER P. CHRYSLER

De auto-magnaat Henry Ford gaf op de vraag wat nu het geheim van zijn succes was het volgende antwoord:
Ik ben er door mijn eigen ondervinding en die van anderen van overtuigd, dat, als er enig geheim is ter verovering van succes, dit in de kunst ligt om de gedachten van anderen te kunnen voelen en de dingen zowel door hun bril als die van mijzelf te kunnen zien”.


Vraag u zelf dus altijd af: Wat denkt de ander? Wat is hun kernwens? U kunt alleen maar het enthousiasme van anderen opwekken als u hun gedachten weet. Dit kunt u achterhalen, door u geestelijk geheel en al op de ander af te stemmen en in gedachten als het ware in hun vel te kruipen.

Iemand die dit ook in de praktijk bracht was Walter P. Chrysler.
Deze auto-magnaat begon als arme jongen in de reparatie-werkplaats van een Amerikaanse spoorwegmaatschappij. In een interview met het Amerikaanse tijdschrift “Printer Ink” werd hem veel later ooit gevraagd naar het geheim van zijn succes. “DOOR IN BEELDEN TE DENKEN” was kort en bondig zijn antwoord.


Ik ben afhankelijk van de tevredenheid van honderdduizenden klanten. Nu is het even moeilijk u een goede voorstelling van honderdduizend foto’s te maken als van honderdduizend automobilisten. Ik heb echter ondervonden, dat het heel goed mogelijk is om die honderdduizend klanten als één klant voor te stellen. In gedachten beeld ik hem uit als een heel gewone man, wiens gedachten van overwegende betekenis zijn voor de bloei van mijn zaken. Daarom denk ik bij al mijn plannen aan deze ene denkbeeldige man om hem tevredenheid te schenken met mijn producten en mijn service.

Doe uw voordeel met dit praktische systeem van Chrysler. Vereenvoudig uw probleem door in beelden te denken. Zodra u uw problemen, uw klanten, uw personeel of uw werkzaamheden in één scherp beeld voor u kunt zien, bent u heel dicht bij de oplossing ervan of bij datgene wat u moet doen om de goodwill van de mensen te winnen.